sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra vychovávateľstva a soc. pedagogiky » Vnímanie hudby v generačnom kontexte (Aspekt špeciálnej...

Vnímanie hudby v generačnom kontexte (Aspekt špeciálnej výchovy a terapie hudbou)

Daniel Podhradský (Školiteľ: PhDr. Albín Škoviera, PhD.) | pridané: 16. júla 2008

Abstrakt diplomovej práce:

Diplomová práca sa zaoberá problematikou vnímania hudby v generačnom kontexte, ako aspektu realizácie ššpeciálnej výchovy hudbou a muzikoterapie.

Podhradský, Daniel: Vnímanie hudby v generačnom kontexte (aspekt ššpeciálnej výchovy a terapie hudbou). Diplomová práca. Univerzita Komenského v Bratislave. Pedagogická fakulta; Katedra sociálnej pedagogiky. Vedúci diplomovej práce: PhDr. Albín ŠŠkoviera, PhD. Bratislava: 2007.

Diplomová práca sa zaoberá problematikou vnímania hudby v generačnom kontexte, ako aspektu realizácie ššpeciálnej výchovy hudbou a muzikoterapie. Jej cieľom je zistiť, či a nakoľko je dôležžité zohľadňovať vek klienta pri zostavovaní výchovných a terapeutických hudobných programov. Výskumnú vzorku tvoria dve generačne rozdielne skupiny a pri realizovanom výskume bol použžitý nešštandardizovaný dotazník, na základe ktorého bolo možžné zistiť prípadnú odliššnosť vo vnímaní hudby ako po emocionálnej, tak po estetickej stránke. Zistené skutočnosti môžžu pomôcť skvalitniť samotné odborné pôsobenie hudbou na človeka, ktorého základom je práve vhodne zvolená skladba, či pieseň. Výsledky empirickej časti diplomovej práce nadväzujú na jej teoretickú časť, prináššajú interpretáciu výsledkov výskumu a odporúčania pre prax.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3399.pdf 674 762 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Pedagogická fakulta - Katedra vychovávateľstva a soc. pedagogiky

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Akademická knižnica
Moskovská 2
Bratislava 1
813 34
http://www.fedu.uniba.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

PODHRADSKÝ, Daniel: Vnímanie hudby v generačnom kontexte (Aspekt špeciálnej výchovy a terapie hudbou) [ Diplomová práca ] Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, Katedra vychovávateľstva a soc. pedagogiky. Školiteľ: PhDr. Albín Škoviera, PhD.. Rok obhajoby: 2007