Meta:

Za prácu už hlasovalo
20 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Aplikácia OCL v UML profiloch

Imrich Balko (Školiteľ: Ing. Miroslav Líška) | pridané: 12. augusta 2008

Abstrakt diplomovej práce:

Zložitosť softvérových projektov viedla k zavedeniu metód, ktoré by dokázali popísať výsledný softvérový produkt skôr, ako sa začne implementovať. Potreba požívať tieto metódy vznikla kvôli častému prerábaniu resp. opravovaniu programov, čo malo za následok ako časové, tak aj finančné straty. Zavedením štandardov modelovania pomohlo tieto problémy z veľkej časti vyriešiť. Modelovací jazyk však často nepostačuje na úplnú špecifikáciu požiadaviek, preto sa zavádzajú mechanizmy, ktoré by riešili aj tento problém. Jedným z týchto mechanizmov je jazyk OCL (jazyk objektových obmedzení), ktorý definuje podmienky pre objekty a vzťahy medzi nimi.

Používaním modelovacích prostriedkov sa zistilo, že niektoré modely konkrétnej domény sú si podobné, preto by bolo dobré definovať si šablónu, ktorá by určovala pravidlá pre takéto modely. Touto šablónou sú aj UML profily, ktoré predstavujú rozšírenie syntaxe pre určitú doménu.

V tejto práci si ukážeme ako definovať oba tieto mechanizmy pre konkrétnu doménu a ako ich v praxi využiť (aplikovať). Výsledkom bude profil s rozšírenou syntaxou a jazykom OCL, ktorý bude určovať sémantiku. Správnosť modelu, na ktorý bude použitý daný profil, bude overená validáciou podľa pravidiel OCL.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta informatiky a informačných technológií - Ústav informatiky a softvérového inžinierstva

Fakulta informatiky a informačných technológií

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

BALKO, Imrich: Aplikácia OCL v UML profiloch [ Diplomová práca ] Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií , Ústav informatiky a softvérového inžinierstva. Školiteľ: Ing. Miroslav Líška. Rok obhajoby: 2007