sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra sociálnej pedagogiky » Hodnotová orientácia detí a mládeže v Nízkoprahovom...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
22 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Jozef Vycpálek
http://vycpalek.blog.sme.sk

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2008

Školiteľ:
PaeDr. Ladislav Alberty, PhD.

Kľúčové slová:
tnikum, hodnotová orientácia, hodnoty, Mixklub, Pentagon, rasa, Rómovia.

Vedný odbor:
SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo

Škola:
Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra sociálnej pedagogiky

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Hodnotová orientácia detí a mládeže v Nízkoprahovom programe pre deti a mládež Mixklub

Jozef Vycpálek (Školiteľ: PaeDr. Ladislav Alberty, PhD.) | pridané: 10. septembra 2008

Abstrakt bakalárskej práce:

The work is enganged

Práca sa zaoberá vzťahmi rasových projekcií a hodnotovej orientácie prevažné rómskych detí a mládeže z mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, oblasti zvanej „Pentagon“, navštevujúcej nízkoprahový program pre deti a mládež Mixklub. Pokúša sa nájsť odpoveď na otázku, akým spôsobom vplýva vedomie „byť Rómom v Pentagone“ detí a mládeže v „Pentagone“ na ich hodnotovú orientáciu a ktoré hodnoty sú procesom „byť Rómom v Pentagone“ produkované a príjmané aj vzhľadom na sociálno-patologické prostredie, v ktorom sa tieto deti a mládež pohybujú. Práca zahŕňa a dopĺňa teoretické poznatky o rasových projekciách, ich vzniku a udržiavaní a poznámky k tzv. „Rómskej otázke“, ktoré sú aplikáciou teoretických poznatkov o rasových projekciách na históriu aj súčasnú situáciu Rómskeho etnika so zameraním sa na oblasť „Pentagon“ ako podobu rómskeho mestského ghetta. Výskum zameraný na pozorovanie sledoval správanie a rozprávanie detí a mládeže z „Pentagonu“ a hodnoty, ktoré prostredníctvom svojho správania a rozprávania deklarovali za vlastné a akceptovateľné. Výsledky výskumu napovedajú, že deklarovaná rasová a etnická príslušnosť do veľkej miery modifikuje a zároveň determinuje hodnoty detí a mládeže z „Pentagonu“ tak vplýva na profil ich hodnotovej orientácie.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť bakalárskej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3414.pdf 704 024 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Pedagogická fakulta - Katedra sociálnej pedagogiky

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Akademická knižnica
Moskovská 2
Bratislava 1
813 34
http://www.fedu.uniba.sk/

Kontakt na autora bakalárskej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

VYCPÁLEK, Jozef: Hodnotová orientácia detí a mládeže v Nízkoprahovom programe pre deti a mládež Mixklub [ Bakalárska práca ] Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej pedagogiky. Školiteľ: PaeDr. Ladislav Alberty, PhD.. Rok obhajoby: 2008

Bachelor Thesis:

The Value Orientation of Children And Youth In Mixklub - Mobile Youth Work Program

Jozef Vycpálek (Supervisor: PaeDr. Ladislav Alberty, PhD.) | added: 10. septembra 2008

Abstract of bachelor thesis:

The work is mainly enganged in racial relationships and value orientation of Roma children and youth from Bratislava city ward Vrakuna and space called "Pentagon", which are the clients of Mobile Youth Work Program Mixklub.

The work is mainly enganged in racial relationships and value orientation of Roma children and youth from Bratislava city ward Vrakuna and space called "Pentagon", which are the clients of Mobile Youth Work Program Mixklub.

The Work tries to find an answer to question "How exercice an influence the awarness of being Roma of children and youth in Pentagon on their value orientation?" and "Which values are created and accepted by procces of being Roma in Pentagon?", in view of social-patologhic backround where live these children and youth.

The Work includes and renews theoretical knowledge about racial projections - its formation and maintenance; also notes on so-called "The Roma Question" which are application of theoretical knowledge about racial projections on the history and contemporary situation of Roma and on space called "Pentagon" as the form of Roma ghetto....