Meta:

Za prácu už hlasovalo
24 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Technológia streamingu pre virtuálne prostredie

David Běhal (Školiteľ: Doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.) | pridané: 6. októbra 2008

Abstrakt diplomovej práce:

V mojej práci sa venujem problematike zobrazenia videa na internete bez

možnosti stiahnutia. Pomocou technológie streamingu ponúkam možnosť múzeám

zobraziť svoj obsah vo forme videa. Navrhujem použitie prvku „virtuálna cesta“ na

lepšiu orientáciu používateľa v múzeu, ktorá súčasne zobrazuje priebeh

prehrávania videa. Používateľ tým dostáva možnosť pohybovať sa po múzeu

v poradí, aké si zvolí, prípadne preskočiť miestnosti, ktoré neplánuje navštíviť. Pri

samotnom prehrávaní oddeľujem prijímanie dát a ich prehrávanie a riadim každé

samostatným časovačom. Dáta počas prenosu zabezpečujem šifrovaním, aby som

sťažil ich prípadný únik. Navrhnuté riešenie som implementoval a testoval.

Výslednú aplikáciu, ktorá rieši danú problematiku, som nazval Streamboat.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
www.dejw.sk/ dokumenty/ DP.pdf

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Knižničné a edičné centrum
Mlynská dolina, Pavilón 1
Bratislava 4
842 41
http://www.fmph.uniba.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

BěHAL, David: Technológia streamingu pre virtuálne prostredie [ Diplomová práca ] Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky. Školiteľ: Doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.. Rok obhajoby: 2008

Diploma Thesis:

Streaming technology for virtual environment

David Běhal (Supervisor: Doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.) | added: 6. októbra 2008

Abstract of diploma thesis:

My thesis is dealing with the problem of displaying video over the Internet without the possibility of downloading it. With streaming technology I offer solution to museums, how to display their content in form of a video. I propose using the component called "virtual path" for better orientation in museum. This component also visualizes the process of playing the video.

My thesis is dealing with the problem of displaying video over the Internet

without the possibility of downloading it. With streaming technology I offer

solution to museums, how to display their content in form of a video. I propose

using the component called "virtual path" for better orientation in museum. This

component also visualizes the process of playing the video. The user gets the

opportunity of moving around the museum in the order they choose or skipping

corridors they do not plan to visit. I use two timers to separate receiving data and

playing the received data. The transferred data are protected by an encryption in

order to reduce the possibility of data leakage. The proposed solution was

implemented and tested. I named the final application Streamboat.