diplomovka.sme.sk » Katalóg » Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra spojov KS » Controlling ako moderný nástroj riadenia ekonomiky v...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
18 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Controlling ako moderný nástroj riadenia ekonomiky v podmienkach SP, a. s.

Katarína Stanová (Školiteľ: doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD.) | pridané: 17. októbra 2008

Abstrakt diplomovej práce:

Diplomová práca je venovaná controllingovým procesom a ich vnímaniu v Slovenskej pošte, a. s. Sú v nej uvedené základné pojmy z oblasti controllingu, jeho definícia, funkcie, úlohy, ciele a formy. Vysvetlený je pojem controller, jeho profil, úlohy a funkcie. Je v nej porovnanie controllingu a manažmentu, controllera a manažéra a tiež postup zavedenia controllingu do podniku a jeho začlenenie do organizačnej štruktúry. Analýzou, prostredníctvom marketingového prieskumu, ktorého výsledky sú uvedené aj v grafickej podobe, sú zistené procesné oblasti, v ktorých by bolo vhodné navrhnúť zmeny. Na zistené nedostatky sú navrhnuté zmeny prostredníctvom mapy procesov dopravného modelu.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3426.pdf 1 982 935 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Žilinská univerzita - Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov - Katedra spojov KS

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná knižnica
Ul. vysokoškolákov 24
Žilina 8
011 84
http://ukzu.utc.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

STANOVÁ, Katarína: Controlling ako moderný nástroj riadenia ekonomiky v podmienkach SP, a. s. [ Diplomová práca ] Žilinská univerzita, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra spojov KS. Školiteľ: doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD.. Rok obhajoby: 2008

Diploma Thesis:

Controlling - modern management tool of economy in corporation SP, a. s.

Katarína Stanová (Supervisor: doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD.) | added: 17. októbra 2008

Abstract of diploma thesis:

Diploma thesis is devoted to controlling processes and their utilization in company Slovenská pošta, a. s. Thesis shows basic concepts and definitions of controlling and controller, their functions, tasks, objectives and forms.

Diploma thesis is devoted to controlling processes and their utilization in company Slovenská pošta, a. s. Thesis shows basic concepts and definitions of controlling and controller, their functions, tasks, objectives and forms. Comparison of controlling and management, controller and manager and also progress of controlling application into corporation and its integration to organizational structure is the next step of this work. Marketing research, whose results are displayed in graphic form, shows those procedural areas, which needs to be changed. Base on determined limitations are suggested changes through the processes map of forwarding model.