sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra humannej geografie a demogeografie » Cezhraničná spolupráca Slovenska a Maďarska na príklade...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
19 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Cezhraničná spolupráca Slovenska a Maďarska na príklade Euroregiónu Neogradiensis so zameraním na cestovný ruch

Attila Tóth (Školiteľ: Mgr. Eva Džupinová PhD.) | pridané: 2. decembra 2008

Abstrakt diplomovej práce:

Práca prináša poznatky o cezhraničnej spolupráci, ktorá je najefektívnejším nástrojom na zoslabenie negatívneho vplyvu hranice a o jednej z jej najčastejších foriem a to o euroregiónoch a o rozvoji cestovného ruchu na území Euroregiónu Neogradiensis.

Práca prináša poznatky o cezhraničnej spolupráci, ktorá je najefektívnejším nástrojom na zoslabenie negatívneho vplyvu hranice a o jednej z jej najčastejších foriem a to o euroregiónoch. Charakterizuje vývoj cezhraničnej spolupráce v Európe a tak isto aj na Slovensku. Jadro práce tvorí cezhraničná spolupráca v rámci Euroregiónu Neogradiensis, ktorá je jednou z ukážkových spoluprác, pretože v rámci euroregionálneho združenia fungujú veľmi dobré vzťahy medzi oboma zakladajúcimi stranami. V práci sa môžeme dozvedieť o spoločných projektoch slovenskej a maďarskej strany Euroregiónu. Druhá polovica jadra práce je venovaná rozvoju cestovného ruchu na území Euroregiónu. Toto územie je veľmi atraktívne z hľadiska cestovného ruchu. Práca predstaví súčasné strediská a obľúbené a navštevované lokality cestovného ruchu a aj nové lokality, ktoré sú pripravované v rámci regiónu, ktoré budú tiež lokalitami, respektíve strediskami cestovného ruchu. Takým projektom a zatiaľ najvýznamnejším je plánovaná výstavba aquaparku v obci Rapovce pri meste Lučenec. Plánovaná investícia 1 mld. SKK dáva stredisku predpoklad najväčšieho projektu v oblasti cestovného ruchu nielen na území Euroregiónu, ale aj na území Banskobystrického VÚC. Záver práce je venovaný úvahe o význame euroregiónov v kontexte vzťahov medzi krajinami.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3433.pdf 2 010 036 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Prírodovedecká fakulta - Katedra humannej geografie a demogeografie

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Ústredná knižnica
Mlynská dolina B - 2
Bratislava 4
842 15
http://www.fns.uniba.sk/prifuk/kniznice/index.htm

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Attila Tóth.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

TÓTH, Attila: Cezhraničná spolupráca Slovenska a Maďarska na príklade Euroregiónu Neogradiensis so zameraním na cestovný ruch [ Diplomová práca ] Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra humannej geografie a demogeografie. Školiteľ: Mgr. Eva Džupinová PhD.. Rok obhajoby: 2008

Diploma Thesis:

Cross-border cooperation of Slovakia and Hungary in the example of Euroregion Neogradiensis focused on the tourism

Attila Tóth (Supervisor: Mgr. Eva Džupinová PhD.) | added: 2. decembra 2008

Abstract of diploma thesis:

This work brings knowledges about cross-border cooperation that is the most effective instrument to weak the negative influence of border, in its most usual form – euroregions. It characterizes the development of cross-border cooperation in Europe and in Slovakia.

This work brings knowledges about cross-border cooperation that is the most effective instrument to weak the negative influence of border, in its most usual form – euroregions. It characterizes the development of cross-border cooperation in Europe and in Slovakia. The core of this work is composed of cross-border cooperation within the frame of Euroregion Neogradiensis, that is one of the exemplar cooperations because there can be found good relationships amid two founder parts. We can learn here about mutual projects of Slovak and Hungarian part of Euroregion. In the second part of the core man can find the development of tourism in the area of Euroregion. In aspect of tourism is this area very attractive. Work presents contemporary centers and popular localities of tourist traffic and also new localities that are prepared within the area of Euroregion to become new places or centers of tourism. Such kind of a project and most significant so far is the planned construction of Aqua Park in the village Rapovce in the vicinity of town Lučenec. Planned investition of 1 milliard SKK gives to this locality the assumption of the largest project in tourism not only within the Euroregion but also in the Banská Bystrica Region. In the conclusion man can find the debate about the importance of euroregions in the context of international relationships.