sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Právnicka fakulta » Iná katedra » Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú porušením...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
28 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Martina Kubíková
martina.kubikova@gmail.com

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2009

Školiteľ:
JUDr. Martina Jánošíková

Kľúčové slová:
komunitárne právo, zodpovednosť členského štátu

Vedný odbor:
SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Európske právo

Škola:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Právnicka fakulta » Iná katedra

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú porušením komunitárneho práva

Martina Kubíková (Školiteľ: JUDr. Martina Jánošíková) | pridané: 31. januára 2009

Abstrakt diplomovej práce:

Prípady, v ktorých je komunitárne právo porušené zo strany členského štátu, sú upravené v Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, rovnako aj následná náhrada škody. Takáto úprava zodpovednosti členského štátu a náhrady škody voči jednotlivcovi však v Zmluve absentuje. V systéme komunitárneho práva ale je obsiahnutá, a jej princíp je formovaný judikatúrou Súdneho dvora. Táto práca poskytuje prehľad rozsudkov a ich vplyv na dotváranie princípu zodpovednosti členského štátu, začínajúc pri tých najstarších, následne rozvádzajúc kľúčové prípady „Francovich“, „Brasserie“, „Köbler“ a ďalšie, končiac pri najnovších rozhodnutiach. Rozoberá základné podmienky zodpovednosti štátu, i rôzne špecifiká pri porušení komunitárneho práva pri zlom implementovaní smernice, nečinnosti zákonodarcu, porušení zo strany správneho orgánu či súdneho orgánu rozhodujúceho v poslednej inštancii. Porovnáva aplikačné problémy v niektorých členských štátoch a vo svojej záverečnej časti analyzuje slovenskú právnu úpravu v oblasti škody spôsobenej výkonom verejnej moci a zaoberá sa otázkami, ktoré môžu vzniknúť pri súdnom vymáhaní náhrady škody spôsobenej porušením komunitárneho práva voči štátu.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3441.pdf 393 025 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Právnicka fakulta - Iná katedra

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica
Garbiarska 14
Košice
042 07
http://library.upjs.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

KUBÍKOVÁ, Martina: Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú porušením komunitárneho práva [ Diplomová práca ] Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnicka fakulta, Iná katedra. Školiteľ: JUDr. Martina Jánošíková. Rok obhajoby: 2009

Diploma Thesis:

Member state liability in damages for breaches of European community law

Martina Kubíková (Supervisor: JUDr. Martina Jánošíková) | added: 31. januára 2009

Abstract of diploma thesis:

The cases in which the Community law is breached by a member state, as well as consequent damages, are present in the Treaty estabilishing the European Community. Such regulation of liability for damage caused to the individual by the breach of comuunity law by a member state is not present.

The cases in which the Community law is breached by a member state, as well as consequent damages, are present in the Treaty estabilishing the European Community. Such regulation of liability for damage caused to the individual by the breach of comuunity law by a member state is not present. It is however inherent to the system of community law and its principle is further formed by the European Court of Justice case-law. This thesis provides an overview of the judgements and their influence on forming the member state liabilitity principle, begining with the oldest ones, detailing the key cases such as „Francovich“, „Brasserie“, „Köbler“ and others consecutively, and ending with the newest decisions. The thesis analyses the basic member state liability conditions as well as other specifics of breaches of community law by wrong implementation of a directive, inactivity of a legislator, breach by an executive body or a judicial body adjudicating at last instance. It compares the problems with application in some member states and in its final part analyses Slovak legislative in the area of damage caused by an execution of public power and deals with questions that may arise during an exaction of damages caused by a breach of community law by a member state in court.