sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
28 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Analýza programu Book Read

Zdeno Brontvay, PaedDr. (Školiteľ: Zdeno Brontvay, PaedDr.) | pridané: 5. apríla 2009

Abstrakt diplomovej práce:

Je pravda, že na vybudovanie Európskej únie nestačí iba zosúladiť právne normy a stanoviť podmienky vstupu. Je potrebné vplývať na psychiku Európanov. Ľudská psychika sa rozvíja a utvára v činnosti. S rozvojom európanstva bude spojených množstvo spoločných činností. Nepochybne budú medzi nimi aj činnosti spojené s riešením jazykových úloh. Ekonomická realita v budúcej spoločnej únii bude tieto otázky umocňovať a stane sa nevyhnutnosťou poznať kultúru a jazyk národov podrobnejšie.

Internet a informatika otvárajú novú éru vo vývoji spoločnosti pri výchove a vzdelávaní. Je to fenomén prudko sa vyvíjajúci, a dodnes klasická pedagogika nezareagovala naň s dostatočnou vážnosťou v teoretickej rovine, ani v rovine praktickej.Zladiť jednotlivé záujmy temperamentov, rozdielne rozumové schopnosti žiakov, zamestnáva pedagógov na veľmi dlhú dobu z času vyhradeného pre vyučovanie, oberá učiteľa o čas a energiu, ktorú by mohol venovať skutočnej tvorivej práci a práci so žiakom. Interaktivita žiak a učiteľ obsahuje v sebe okrem kladných stránok aj emotívnu rovinu, ktorá pri učení často prekáža. Dôležitá je vzájomná interakcia na rovnakej úrovni. Tri zázračné písmenká WWW zjednocujú svet. Dovoľujú postaviť názor proti názoru bez ťahania koltov a rinčania reťazí. Každý si môže rozhodnúť, ktorý názor má v sebe viac pravdy. Multimediálny systém kniha & kniha (book & book), ktorý spája knihu s počítačovým programom "BOOKREAD" a internetom a slúži na podporu výučby cudzích jazykov. http://www.book-system.com/

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3454.doc 568 832 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - Katedra aplikovanej informatiky

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Knižničné a edičné centrum
Mlynská dolina, Pavilón 1
Bratislava 4
842 41
http://www.fmph.uniba.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a MCMB Bratislava.

Bibliografický odkaz

BRONTVAY, Zdeno: Analýza programu Book Read [ Diplomová práca ] Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra aplikovanej informatiky. Školiteľ: Zdeno Brontvay, PaedDr.. Rok obhajoby: 2003

Diploma Thesis:

Analysis Book Read

Zdeno Brontvay, PaedDr. (Supervisor: Zdeno Brontvay, PaedDr.) | added: 5. apríla 2009

Abstract of diploma thesis:

Educational multimedia program that wil teach about Slovakia and the Slovak language to those whom it is not a native tongue. Book reader is program fo best application the multimedia learning form. http://www.book-system.

Educational multimedia program that wil teach about Slovakia and the Slovak language to those whom it is not a native tongue. Book reader is program fo best application the multimedia learning form. http://www.book-system.com/