Meta:

Za prácu už hlasovalo
37 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Vyhľadávanie v prostredí webu so sémantikou

Ján Krausko (Školiteľ: Ing. Anton Andrejko) | pridané: 20. apríla 2009

Abstrakt bakalárskej práce:

V práci opisujeme problém vyhľadávania v prostredí sémantického webu. Cieľom tohto

projektu je analýza ontologických jazykov, jazykov na dopytovanie ontológií a návrh

a implementácia sémantického vyhľadávacieho nástroja schopného pracovať s existujúcou

ontológiou pracovných ponúk. Bližšie sa zaoberáme dopytovaním ontológie pracovných

ponúk. V práci popisujeme metódu vyhľadávania sémantického vyhľadávacieho nástroja

založeného na rámci Apache Cocoon a spolupracujúceho so vzdialeným sémantickým

úložiskom Sesame. Pre navrhnutú metódu sme navrhli a implementovali triedu v jazyku

Java do rámca Cocoon, metódu dopytovania pracovných ponúk a internetové rozhranie pre

vyhľadávanie a reprezentáciu výsledkov hľadania. V práci je predstavené zaujímavé

spojenie rámca Cocoon a ontologického úložiska Sesame do sémantického vyhľadávacieho

nástroja, ktorý tiež experimentálne overil existujúcu ontológiu v doméne pracovných

príležitosti.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť bakalárskej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3462.pdf 597 351 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta informatiky a informačných technológií - Ústav informatiky a softvérového inžinierstva

Fakulta informatiky a informačných technológií

Kontakt na autora bakalárskej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

KRAUSKO, Ján: Vyhľadávanie v prostredí webu so sémantikou [ Bakalárska práca ] Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií , Ústav informatiky a softvérového inžinierstva. Školiteľ: Ing. Anton Andrejko. Rok obhajoby: 2006

Bachelor Thesis:

Searching in Semantic Web environment

Ján Krausko (Supervisor: Ing. Anton Andrejko) | added: 20. apríla 2009

Abstract of bachelor thesis:

This work deals with the problem of searching in semantic web environment. The aim of this paper is to analyze ontology languages, query languages, design and implementation of the semantic search tool, which is capable to work with existing ontology describing job offers. In particular, we focus on the problem of building query for job offers ontology.

This work deals with the problem of searching in semantic web environment. The aim of

this paper is to analyze ontology languages, query languages, design and implementation of

the semantic search tool, which is capable to work with existing ontology describing job

offers. In particular, we focus on the problem of building query for job offers ontology. A

query method for semantic search tool based on framework Apache Cocoon and cooperation

with the remote Sesame semantic repository is described. We designed and

implemented a Java Class for proposed method, which was added into Cocoon, the method

for questioning job offers and the web interface for representation query results. An

interesting connection of the Apache Cocoon framework to the Sesame ontology repository

was introduced in the Semantic Search Tool that is suitable for questioning ontology.