Meta:

Za prácu už hlasovalo
28 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Prípadová štúdia zavedenia manažmentu IT služieb

Ján Krausko (Školiteľ: Ing. Martin Pecho) | pridané: 22. apríla 2009

Abstrakt diplomovej práce:

Pre spoločnosti zaoberajúce sa poskytovaním IT služieb môže ich snaha o rozširovanie svojej pôsobnosti a ponuky služieb viesť k zneprehľadňovaniu vlastných procesov vo vnútri spoločnosti a tým k poklesu kvality poskytovaných služieb. V súčastnosti sa do povedomia IT manažmentu dostáva všeobecne uznávaný štandard ITIL (IT Infrastructure Library) pre oblasť poskytovania IT služieb.

Pre spoločnosti zaoberajúce sa poskytovaním IT služieb môže ich snaha o rozširovanie svojej pôsobnosti a ponuky služieb viesť k zneprehľadňovaniu vlastných procesov vo vnútri spoločnosti a tým k poklesu kvality poskytovaných služieb. V súčastnosti sa do povedomia IT manažmentu dostáva všeobecne uznávaný štandard ITIL (IT Infrastructure Library) pre oblasť poskytovania IT služieb. Predkladaná práca sa venuje aktuálnemu problému zavádzania štandardu ITIL pre oblasť poskytovania služieb v oblasti IT (ITSM – IT Service Management), ktorý predstavuje súbor najlepších skúseností z praxe vo verejnom a súkromnom sektore. Cieľom práce je vypracovanie prípadovej štúdie zavedenia ITSM v organizácii. Navrhli a zdokumentovali sme potrebné procesy a postup ich implementácie pre fiktívneho telekomunikačného operátora AlTelnate. Podporu procesov sme implementovali vo vhodnom aplikačnom nástroji. V práci uvádzame aj prehľad aktuálneho stavu v implementácii ITSM na Slovensku, vrátane analýzy procesov ITSM podľa ITIL a ich prínosy a dopady na riadenie organizácie.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3464.pdf 2 427 844 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta informatiky a informačných technológií - Ústav informatiky a softvérového inžinierstva

Fakulta informatiky a informačných technológií

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

KRAUSKO, Ján: Prípadová štúdia zavedenia manažmentu IT služieb [ Diplomová práca ] Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií , Ústav informatiky a softvérového inžinierstva. Školiteľ: Ing. Martin Pecho. Rok obhajoby: 2008

Diploma Thesis:

Case study of IT service management implementation

Ján Krausko (Supervisor: Ing. Martin Pecho) | added: 22. apríla 2009

Abstract of diploma thesis:

Due to IT service provider's enhanced focus on the increasing amount of services, ITSM (IT Service Management) has become increasingly important creating prevention against quality decrease of providing services. On the present IT management is focusing particularly on the widely accepted approach on the standard ITIL (IT Infrastructure Library) for implementing ITSM.

Due to IT service provider's enhanced focus on the increasing amount of services, ITSM (IT Service Management) has become increasingly important creating prevention against quality decrease of providing services. On the present IT management is focusing particularly on the widely accepted approach on the standard ITIL (IT Infrastructure Library) for implementing ITSM. Presented work deals with actual problem of implementation ITIL, which provides a cohesive set of best practice, drawn from the public and private sectors internationally. The aim of this paper is to develop case study of implementation ITSM. We have designed and documented processes and progress realization for imaginary telecommunication operator AlTelnate. This paper addresses basic issues of supporting ITIL with process-oriented tools. In this work we also present the current state overview of ITSM implementation in Slovakia, including the analysis of ITSM processes under ITIL and benefits and impacts on organization management.