sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
31 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Oneskorené štiepenie po elektrónovom záchyte

Anton Brisuda (Školiteľ: Mgr. Stanislav Antalic PhD.) | pridané: 7. mája 2009

Abstrakt diplomovej práce:

Oneskorené štiepenie po elektrónovom záchyte bolo pozorované pre izotop 194At v reakcii 141Pr(56Fe,3n)194At, najvyšší výťažok bol pri energii 4,625 MeV na nukleón, pri účinnom priereze 9,02±0,51 nb. Priemerná kinetická energia štiepnych fragmentov bola určená (152±11) MeV. Pravdepodobnosť oneskoreného štiepenia bola určená na (10,4±0,5) %. Polčas rozpadu štiepnych fragmentov bol T_(1⁄2)=〖395,9〗_(-16,5)^(+17,3) ms. Bolo zaregistrovaných celkovo 62 eventov štiepenia v pauzovom spektre, pri 39 eventoch boli súčasne registrované emitované γ kvantá.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3468.pdf 1 922 310 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - Katedra jadrovej fyziky a biofyziky

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Knižničné a edičné centrum
Mlynská dolina, Pavilón 1
Bratislava 4
842 41
http://www.fmph.uniba.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

BRISUDA, Anton: Oneskorené štiepenie po elektrónovom záchyte [ Diplomová práca ] Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky. Školiteľ: Mgr. Stanislav Antalic PhD.. Rok obhajoby: 2009