sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
26 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Marek Balážovič
balazovicm@gmail.com

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2009

Školiteľ:
Mgr. Boris Tomášik, PhD.

Kľúčové slová:
Mpembov jav, voda, ľad, mrznutie vody, anomálie vody, podchladenie, prúdenie, teplotný gradient

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Ostatné príbuzné odbory

Škola:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta prírodných vied » Katedra fyziky

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Mpembov jav

Marek Balážovič (Školiteľ: Mgr. Boris Tomášik, PhD.) | pridané: 8. mája 2009

Abstrakt diplomovej práce:

Balážovič, Marek: Mpembov jav. Banská Bystrica, 2008. Diplomová práca. Fakulta

prírodných vied Univerzity Mateja Bela, Katedra fyziky. Vedúci diplomovej práce:

Mgr. Boris Tomášik, PhD., 110 s.

Diplomová práca je venovaná Mpembovmu javu, ktorý predstavuje jav rýchlejšieho

zamrznutia vody s vyššou počiatočnou teplotou oproti vode s nižšou počiatočnou

teplotou, pri zachovaní rovnakosti ostatných vlastností obidvoch vzoriek vody a

parametrov vonkajších podmienok. Cieľom tejto práce je syntéza vedeckých

poznatkov o Mpembovom jave, vývoji jeho chápania a praktického využívania, ako aj

analýza teoretických východísk a fyzikálnych interpretácií javu. Zámerom práce je

priniesť nielen komplexný obraz teoretických interpretačných hypotéz, ale aj súbor

poznatkov o experimentálnej činnosti a výsledkoch, ktorá bola uskutočnená pri

hľadaní, či overovaní jednotlivých vysvetľujúcich predpokladov. Vybrané

interpretačné teoretické východiská a ich čiastkové predpoklady, akými boli závislosť

podchladenia od počiatočnej teploty vody, teploty chladiča, tvaru nádoby, boli

overené vlastnou experimentálnou činnosťou. Pre dosahovanie vytýčených cieľov boli

použité metódy teoretické, matematické i empirické.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3469.pdf 3 678 453 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Fakulta prírodných vied - Katedra fyziky

Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela
Tajovského 51, P.O.Box 285
Banská Bystrica
974 01
http://www.library.umb.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

BALÁŽOVIČ, Marek: Mpembov jav [ Diplomová práca ] Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, Katedra fyziky. Školiteľ: Mgr. Boris Tomášik, PhD.. Rok obhajoby: 2009

Diploma Thesis:

Mpemba effect

Marek Balážovič (Supervisor: Mgr. Boris Tomášik, PhD.) | added: 8. mája 2009

Abstract of diploma thesis:

Balážovič, Marek: Mpemba effect. Banská Bystrica, 2008. Master's thesis. Faculty of Natural Sciences of Matej Bel University, Department of Physics. Supervisor: Mgr. Tomášik Boris, PhD., 110 p.

Balážovič, Marek: Mpemba effect. Banská Bystrica, 2008. Master's thesis. Faculty of

Natural Sciences of Matej Bel University, Department of Physics. Supervisor:

Mgr. Tomášik Boris, PhD., 110 p.

This thesis deals with the Mpemba effect, which is a phenomenon where water with a

higher initial temperature freezes faster than water with a lower initial temperature,

while the other characteristics of both samples and the parameters of the outer

conditions are kept the same. The aim of this work is the synthesis of scientific

knowledge about the Mpemba effect, development of its understanding and its

practical usage, as well as the analysis of the theoretical basis and the physical

interpretations of this phenomenon. The aim of this work is not only to give the

complete overview of the theoretical interpretative hypotheses, but also the collection

of knowledge about experimental operations and results, which were made while

researching or verifying the particular explanative hypotheses. The selected

interpretative theoretical basis and their partial hypotheses, which were the

dependence of supercooling on the initial water temperature, cooler temperature and

shape of the vessel, were verified by own experimental operations. The theoretical,

mathematical and empirical methods were used to reach these goals.