diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra » Prodysrytmogenní působení léčiv (SK)

Meta:

Za prácu už hlasovalo
25 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Bohuš Péter
emesis.x@gmail.com

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2009

Školiteľ:
doc. MUDr. R. Hrdina, CSc.

Kľúčové slová:
srdce, arytmia, antiarytmikum

Vedný odbor:
LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY » Základné odbory lekárskych vied a farmaceutických vied » Farmakológia

Škola:
Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Prodysrytmogenní působení léčiv (SK)

Bohuš Péter (Školiteľ: doc. MUDr. R. Hrdina, CSc.) | pridané: 9. mája 2009

Abstrakt diplomovej práce:

Cieľom tejto rešeršnej diplomovej práce je vytvoriť prehľad liečiv s proarytmogénnym potenciálom. Primárne je práca zameraná na v praxi používané antiarytmiká, prednostne na látky aktuálne registrované v Českej republike. U antiarytmík bude stručne uvedené využitie v terapii, efektivita a rizikovosť zistená na základe klinických štúdií. V prípade, že je objasnený, bude popísaný mechanizmus účinku a prípadného proarytmogénneho pôsobenia. Okrem antiarytmík budú v práci zahrnuté vybrané skupiny liečiv spájané s nežiaducimi účinkami na myokard.

Najčastejšou poruchou srdečného rytmu je predsieňová fibrilácia. U väčšiny pacientov je prítomné aj iné ochorenie srdca. Terapia spočíva v kardioverzii alebo farmakologickej kontrole rytmu komôr s antikoagulačnou liečbou. Viaceré arytmie, vrátane fibrilácie predsiení je možné upraviť katetrizačnou abláciou. Metóda je vysoko úspešná u supraventrilulárnych tachykardií. Dlhodobá liečba komorových arytmií môže vyžadovať iplantáciu kardioverter defibrilátoru. Závažné bradykardie sa liečia trvalou kardiostimuláciou. Účinnosť antiarytmík v danej indikácii je možné v súčasnosti overiť len v klinickej štúdii. Možnosti preklinickej identifikácie proarytmogénnych látok sú obmedzené. Elektrofyziológiu, vplyv liečiv, vplyv génovýho polymorfizmu je možné študovať prevažne na modeloch a preparátoch. Používanie antiarytmík skupiny IA a IB podľa Vaughan Williamsa ustúpilo pre rizikovosť. Popri β-blokátoroch v rôznych indikáciách sú najpoužívanejšími antiarytmikami látky skupiny III. Je pravdepodobné schválenie nového liečiva dronedaron pre liečbu fibrilácie predsiení. Predpokladá sa pozitívny vplyv na mortalitu a v porovnaní s amiodaronom nižší výskyt nežiadúcich účinkov. Okrem antiarytmík sú v práci zahrnuté skupiny makrolidové antibiotiká, fluorchinolóny, antimykotiká, antimalariká, antidepresíva, antipsychotiká, antracyklínové cytostatiká a kokaín vo vzťahu k riziku porúch srdečného rytmu.

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta, Hradec Králové

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3472.pdf 770 793 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita mimo Slovenska - Fakulta - Katedra

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

PÉTER, Bohuš: Prodysrytmogenní působení léčiv (SK) [ Diplomová práca ] Univerzita mimo Slovenska, Fakulta, Katedra. Školiteľ: doc. MUDr. R. Hrdina, CSc.. Rok obhajoby: 2009

Diploma Thesis:

Prodisrrhythmogenic effect of drugs

Bohuš Péter (Supervisor: doc. MUDr. R. Hrdina, CSc.) | added: 9. mája 2009

Abstract of diploma thesis:

The most common cardiac arrhythmia is atrial fibrillation. In most patients it is not the only heart disease. The main goal of therapy is to maintain a normal heart rhythm. This can be achieved by restoring the sinus rhythm or by controlling the ventricle response. The anticoagulation therapy may be needed to reduce the risk of tromboembolism.

The most common cardiac arrhythmia is atrial fibrillation. In most patients it is

not the only heart disease. The main goal of therapy is to maintain a normal heart rhythm.

This can be achieved by restoring the sinus rhythm or by controlling the ventricle

response. The anticoagulation therapy may be needed to reduce the risk of

tromboembolism. Several arrhythmias, including atrial fibrillation can be treated by a

catheter ablation. This method is highly successful in treatment of supraventricular

arrhythmias. The long-therm treatment of ventricular arrhythmias may require

implantation of a cardioverter-defibrilator. Serious bradycardias are treated by permanent

cardiac stimulation. The efficacy of pharmacologic treatment can be proved only in a

clinical trial. Methods of preclinical identification of proarrhythmogenic substances are

quite limited. Electrophysiology, drug effects, effects of genetic polymorphism can be

studied mostly on models and preparations. Use of antiarrhythmics from groups IA and

IB of the Vaughan Williams classification is now limited. Besides the beta blockers used

in various indications, the antiarrhythmics from group III are most often used. It is likely

that a new drug, dronedarone will be approved for treatment of atrial fibrillation. Positive

effect on mortality, and in comparison to amiodarone also lower risk of adverse effects is

expected. This work also contains the descriptions of the effects on heart of the following

groups of medicaments: macrolide antibiotics, fluoroquinolone antibiotics, antimycotics,

antimalarials, antidepressants, antipsychotics, anthracycline cytostatics, cocaine.