Meta:

Za prácu už hlasovalo
33 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Erika Sarkocyová
erika.sar@gmail.com

Dostupný celý text práce:
DOC
r. 2009

Školiteľ:
JUDr. Romana Smyčková, PhD.

Kľúčové slová:
právo, rozsudok

Vedný odbor:
INÝ VEDNÝ ODBOR » 1. Pododbor » 2. Pododbor

Škola:
Trnavská univerzita » Právnická fakulta » Katedra občianskeho a obchodného práva

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Rozsudok v občianskom súdnom konaní

Erika Sarkocyová (Školiteľ: JUDr. Romana Smyčková, PhD.) | pridané: 10. mája 2009

Abstrakt diplomovej práce:

Diplomová práca sa venuje rozsudku ako forme súdneho rozhodnutia v občianskom súdnom konaní, právnej analýze jeho štruktúry, druhov rozsudkov a vplyvu judikatúry na činnosť sudcov. Cieľom diplomovej práce je zachytenie života rozsudku od jeho kreovania samosudcom či senátom za súčasného dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov až po jeho aplikáciu účastníkmi konania. Práca je rozdelená do desiatich kapitol. Prvá kapitola je venovaná súdnemu rozhodovaniu, princípom, ktoré sudca musí dodržiavať, právnemu a skutkovému základu súdneho rozhodovania ako aj definovaniu pojmu rozsudok a jeho predmetu. Nasledujúce tri kapitoly podrobne analyzujú jednotlivé druhy rozsudkov, proces tvorby rozsudku s dôrazom na jeho štruktúru a záverečné štádium občianskeho súdneho konania, ktorého výsledkom je oboznamovanie účastníkov konania s textom rozsudku. Ďalšie dve kapitoly sa zaoberajú vlastnosťami rozsudku, a to právoplatnosťou a vykonateľnosťou. Samostatná kapitola je určená pre právny rozbor možnostiam zmeny rozsudkov „jednoduchou cestou“, ktoré slúžia na odstránenie niektorých jeho nedostatkov. Ôsma kapitola sa zaoberá porovnávaním rozsudku v občianskom súdnom konaní na území Slovenskej republiky na jednej strane a rozsudkov Súdu pre ľudské práva, Súdneho dvora Európskych spoločenstiev a rozsudkov vydávaných v podmienkach angloamerického právneho systému na strane druhej. Posledné kapitoly analyzujú záväznosť judikatúry a následnou sumarizáciou získaných poznatkov spojených s úvahami de lege ferenda.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3474.doc 407 552 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Trnavská univerzita - Právnická fakulta - Katedra občianskeho a obchodného práva

Trnavská univerzita, Univerzitná knižnica
Hornopotočná 23
Trnava
918 43
http://www.truni.sk/php/show3.php?id=212&fak=0&pmenu=37

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

SARKOCYOVÁ, Erika: Rozsudok v občianskom súdnom konaní [ Diplomová práca ] Trnavská univerzita, Právnická fakulta, Katedra občianskeho a obchodného práva. Školiteľ: JUDr. Romana Smyčková, PhD.. Rok obhajoby: 2009