sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
26 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Ing. Vladimír Čačko
vladovla@post.sk 0908233570 Vranov nad Topľou

Dostupný celý text práce:
DOC
r. 2006

Školiteľ:
Ing. Ján Labun

Kľúčové slová:
Rádiokompas, kurzová informácia, ADF

Vedný odbor:
TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Rádiolektronika

Škola:
Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra rádioelektroniky

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Vysokofrekvenčné obvody rádiokompasov III. generácie

Ing. Vladimír Čačko (Školiteľ: Ing. Ján Labun) | pridané: 13. mája 2009

Abstrakt diplomovej práce:

Diplomová práca ponúka prehľad navigačných systémov používaných v doprave. Hlavným cieľom týchto navigačných systémov je poskytovať vodičovi informácie o aktuálnej polohe a navigovať ho optimálnym spôsobom k cieľu. K tomu slúžia hlasové informácie, prípadne mapa na displeji, kde je zobrazená poloha vozidla a naznačená trasa. V ďalšej časti DP je uvedené využitie rádiokompasov pre navigáciu v letectve. Obsahuje generačný vývoj a princípy činnosti týchto rádiokompasov. Podrobnejšie sa zaoberá princípom činnosti rádiokompasu III. generácie. Tento druh rádiokompasu využíva anténový systém tvorený dvoma pevnými rámovými anténami a jednou nesmerovou anténou. Na určovanie kurzovej informácie nevyužívajú goniometer ani princíp „kardioidy“. Smerová informácia sa v tomto prípade získava sínus-kosínusovou moduláciou signálu rámovej antény s následným číslicovým spracovaním súčtového signálu rámovej a nesmerovej antény.Diplomová práca obsahuje tiež matematický model rádiokompasu III. generácie vytvorený v programe MATLAB®, pomocou ktorého je možné sa s ním zoznámiť a pochopiť princíp činnosti rádiokompasu. Diplomová práca je v dvoch záverečných kapitolách venovaná návrhu a realizácii rádiokompasu III. generácie. Popisuje celý proces analýzy a spracovania prijímaného signálu, obsahujúci kurzovú informáciu s následným návrhom takéhoto typu rádiokompasu. Vytvorený rádiokompas III. gen. je zložený z dvoch rádiokompasov II. gen. Diplomová práca ponúka takto nový pohľad na navigáciu v pozemnej doprave s využitím leteckých rádiokompasov.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3477.doc 150 016 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Technická univerzita v Košiciach - Fakulta elektrotechniky a informatiky - Katedra rádioelektroniky

Technická univerzita v Košiciach, Univerzitná knižnica
Letná 9
Košice 1
042 00
http://www.lib.tuke.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

ČAČKO, Vladimír: Vysokofrekvenčné obvody rádiokompasov III. generácie [ Diplomová práca ] Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra rádioelektroniky. Školiteľ: Ing. Ján Labun. Rok obhajoby: 2006

Diploma Thesis:

High-frequency circuits third-generation ADFs

Ing. Vladimír Čačko (Supervisor: Ing. Ján Labun) | added: 13. mája 2009

Abstract of diploma thesis:

This thesis abets overview about navigation systems used in traffic. Main target of these navigation systems is to present information to the driver about his actual position and to navigate him optimal way to the destination. Voice information is used for that case, eventually a map on the display, where position of the car and appointed route is displayed.

This thesis abets overview about navigation systems used in traffic. Main target of these navigation systems is to present information to the driver about his actual position and to navigate him optimal way to the destination. Voice information is used for that case, eventually a map on the display, where position of the car and appointed route is displayed. In the next sections of this thesis is presented an application of ADF. for navigation in aviation. This part includes generational development and the principle of this ADF. It deals with the principle of the third-generation ADF in details. In this type of ADF is used antenna system which consists of two loop antennas and one sense antenna. They use neither goniometer or „cardioid“ for direction determination. In this case, direction determination is provided by loop antenna signal sinus-cosines modulation and digital procession of the sum signal of both antennas (loop and sense).This thesis includes also mathematical model of the third-generation ADF created in programme MATLAB® , with whose assistance it is possible to acquaint and understand ADF working principle better. In the two final chapters the thesis is appointed to design and realization of the third-generation ADF. It is interpreting full process analysis and processing received signal, consisting the course information with the following proposal of such ADF type. Created ADF III. gen. consists of two II. gen. ADFs. This thesis abets a new overview about navigation in traffic with exploitation of avionic ADFs.