Meta:

Za prácu už hlasovalo
25 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Bc. Ľubomír Šupola
lubomir.supola@gmail.com

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2009

Školiteľ:
Ing. Martin Jedlička

Kľúčové slová:
MySQL, PHP, TESTOVANIE

Vedný odbor:
TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Informačné systémy

Škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave » Materiálovotechnologická fakulta » Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Vytvorenie webového rozhrania pre databázu zliav

Bc. Ľubomír Šupola (Školiteľ: Ing. Martin Jedlička) | pridané: 24. mája 2009

Abstrakt diplomovej práce:

Táto práca je zameraná na implementovanie databázy na webovom rozhraní a samotná tvorba databázy. Na začiatku práce som podrobne rozobral riešenú problematiku. V druhej kapitole som opísal možnosti výberu programovacích jazykov. Kódovanie webovej stránky bolo uskutočnené programovacím jazykom PHP 5 a SQL jazyk na vytvorenie MySQL databázy. Samotnému programovaniu a vytváraniu databázy predchádzala dôkladná príprava dokumentácie. A to aj hovoreným slovom, ale aj pomocou vytvorenia návrhu systému s pomocou UML. Táto časť zabrala najviac času. V ďalšej časti som stručne opísal postup pri implementovaní. V kapitole Testovanie som podrobil už hotovú prácu súborom testov a zisťoval som prípadné nedostatky. Aj pomocou testovania som dosiahol to, že moja časť práce je plne funkčná. V závere som uviedol aké možnosti a potenciál má celá doména, čiže som zároveň načrtol aj smer, ktorým sa bude ďalej CWS vyvíjať. Ostatné časti, ako kód a export z databázy sú uvedené v prílohe.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3490.pdf 694 081 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Materiálovotechnologická fakulta - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave, Ústredná knižnica - Študijné a informačné stredisko
Pavlínska 16
Trnava
917 24
http://www.mtf.stuba.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

ŠUPOLA, Ľubomír: Vytvorenie webového rozhrania pre databázu zliav [ Diplomová práca ] Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta, Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky. Školiteľ: Ing. Martin Jedlička. Rok obhajoby: 2009

Diploma Thesis:

Creation of Web based portal for sales database

Bc. Ľubomír Šupola (Supervisor: Ing. Martin Jedlička) | added: 24. mája 2009

Abstract of diploma thesis:

his thesis is an implemetation of Web based portal for sales database and creation of database itself. On the beginning, I've described all basics of this topic. In second chapter, I've described possibilities of different programming languages. Portal was implemented in PHP 5, database was created in MySQL. Before implementation phase, there was a preparation of documentation in UML.

his thesis is an implemetation of Web based portal for sales database and creation of database itself. On the beginning, I've described all basics of this topic. In second chapter, I've described possibilities of different programming languages. Portal was implemented in PHP 5, database was created in MySQL. Before implementation phase, there was a preparation of documentation in UML. This part took the most of time. In next part, I've shortly described implementation part. In chapter Testing, I've tried several tests, trying to find bugs. Also with this help of this part, I've successfully finished this part, which now works flawlessly. At the end, I've described possibilities of whole domain and described direction, which I want to lead this CWS to. Other parts, including database exports, are attached in Appendix.