sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
28 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Plazmová úprava povrchov lignocelulózových materiálov

Zsolt Szalay (Školiteľ: RNDr. Jozef Ráheľ, PhD.) | pridané: 5. júna 2009

Abstrakt diplomovej práce:

Predložená práca bola venovaná využitiu dielektrických bariérových výbojov za atmosférického tlaku na plazmovú aktiváciu povrchu drevných vlákien. Pre plazmovú aktiváciu drevných vlákien sme úspešne použili plošný zdroj plazmy na báze DCSBD, ako aj zdroj objemovej plazmy na báze DBD. Zmeny kontaktného uhla a povrchovej energie, vyvolané plazmovou úpravou, boli analyzované Washburnovou metódou. Neopracované smrekové vlákna sa vyznačovali veľmi nízkou povrchovou energiou 17 mJ/m2. Plazmovou úpravou sa nám podarilo zvýšiť povrchovú energiu na 53 mJ/m2, čo približne zodpovedá povrchovej energii neopracovaného masívneho dreva. Ukázali sme, že aj pri limitovaných možnostiach meracej aparatúry je možné Washburnovou metódou dospieť k výsledkom s rozumnou výpovednou hodnotou. Smrekové vlákna boli analyzované diamantovou ATR-FTIR technikou. Z nameraných spektier je zrejmé, že účinkom plazmy dochádza na povrchu k vzniku stabilných funkčných skupín obsahujúcich kyslík vo forme aldehydových a ketónových skupín a menej stabilných fenoxy radikálov. Navyše dochádza k zosieťovaniu lignínu na povrchu. Analýza zostarnutého aktivovaného povrchu mesiac po opracovaní potvrdila správnosť týchto tvrdení. Plazmová úprava má pozitívny vplyv na spájanie vlákien v drevovláknitých doskách, pripravených z aktivovaných vlákien. Vyššia kompaktnosť drevovláknitých dosiek sa prejavila predĺžením času zapíjania kvapky o 56% oproti doskám pripraveným z neopracovaných drevných vlákien. Predbežné výsledky opracovania vlákien vo valcovom DBD reaktore preukázali výrazné povrchové zmeny pri použítí dusíka ako pracovného plynu.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3498.pdf 4 628 525 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - Katedra experimentálnej fyziky

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Knižničné a edičné centrum
Mlynská dolina, Pavilón 1
Bratislava 4
842 41
http://www.fmph.uniba.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

SZALAY, Zsolt: Plazmová úprava povrchov lignocelulózových materiálov [ Diplomová práca ] Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra experimentálnej fyziky. Školiteľ: RNDr. Jozef Ráheľ, PhD.. Rok obhajoby: 2009