sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
26 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Kalibrácia TileCal kalorimetra experimnetu ATLAS

Lucia Báťková (Školiteľ: Mgr. Pavel Šťavina, PhD.) | pridané: 15. júna 2009

Abstrakt diplomovej práce:

Diplomová práca sa zaoberá kalibráciou hadrónového kalorimetra TileCal pomocou testov na zväzkoch miónov. Zväzky miónov poskytli interkalibráciu odozvy všetkých buniek kalorimetra. Moduly TileCal kalorimetra boli primárne kalibrované rádioaktívnym zdrojom cézia a následne boli testované pomocou kalibračných zväzkov častíc (e, mión, pión). Elektromagnetická (EM) škála (použitá na konverziu signálu kalorimetra v pC na energiu uloženú meranou časticou v GeV) bola určená experimentálne v prvej vrstve kalorimetra pomocou zväzku elektrónov. Zväzok miónov dopadajúci pod 90° uhlom a prechádzajúci celou dĺžkou TileCal modulov poskytol nástroj na stanovenie konštánt vo zvyšných dvoch vrstvách, kde elektróny danej energie nepreniknú. Multiplikatívne faktory získané touto analýzou musia byť aplikované na signály z vrstiev (A, BC,D) na zachovanie uniformity EM škály a na to, aby sa dosiahla nezávislos»

odozvy na hĺbke v smere pseudorapidity. Časť tejto práce je venovaná štúdiu odozvy tzv. ITC buniek v rámci koncových modulov.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3509.pdf 4 422 292 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Knižničné a edičné centrum
Mlynská dolina, Pavilón 1
Bratislava 4
842 41
http://www.fmph.uniba.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

BÁŤKOVÁ, Lucia: Kalibrácia TileCal kalorimetra experimnetu ATLAS [ Diplomová práca ] Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky. Školiteľ: Mgr. Pavel Šťavina, PhD.. Rok obhajoby: 2009

Diploma Thesis:

Calibration of the TileCal calorimeter at the experiment ATLAS

Lucia Báťková (Supervisor: Mgr. Pavel Šťavina, PhD.) | added: 15. júna 2009

Abstract of diploma thesis:

This diploma thesis deals with the calibration of hadronic calorimeter TileCal by muon beam test. Muon beams provided an inter-calibration of the response of all calorimeter cells. TileCal modules were primarily inter-calibrated with radioactive cesium source and then they were tested by particle beam tests(e, muon, pion).

This diploma thesis deals with the calibration of hadronic calorimeter TileCal by muon beam test. Muon beams provided an inter-calibration of the response of all calorimeter cells. TileCal modules were primarily inter-calibrated

with radioactive cesium source and then they were tested by particle beam tests(e,

muon, pion). The EM scale (used to convert the calorimeter signals (in pC) to energy

deposited by measured particles) in the rst calorimeter compartment was set with electron beams. The muon beams incident at 90° and traversing over the whole length of TileCal modules provide a tool for determination of the calibration constants for the compartments where the electrons given energy do not

penetrate. Multiplicative factors obtained during this analysis must be applied to the signal from all compartments (A, BC, D) to keep EM scale uniform and to achieve radial depth independence. Especially, part of the thesis studies response of Inter Tile Calorimeter cells within Extended barrel modules.