sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
28 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Naše možnosti pomoci ženám - obetiam domáceho násilia

Andrej Mátel (Školiteľ: Prof. Ing. Libuša Radková, PhD.) | pridané: 30. júna 2009

Abstrakt dizertačnej práce:

Domáce násilie voči ženám je nielen v medzinárodnom kontexte, ale aj na Slovensku problémom celej spoločnosti. Cieľom dizertačnej práce je zmapovanie a hľadanie ďalších možností pomoci ženám, ktoré zažili domáce násilie. V práci je daný dôraz na multidisciplinárny, interprofesijný prístup a spoluprácu jednotlivých inštitúcií pomoci. Hoci základné disciplinárne východisko tvorí sociálna práca, jednotlivé časti dizertačnej práce sa venujú pomoci týraným ženám aj z hľadiska práva, polície, zdravotníctva, psychológie, ako aj inštitúcií štátnej správy, samosprávy, mimovládnych organizácií a cirkví. Primárnou cieľovou skupinou sú ženy, ktoré prežili domáce násilie. Sekundárnu cieľovú skupinu tvoria ich deti – priame alebo nepriame obete násilia a terciálnu páchatelia násilia. Integrovaný výskum bol realizovaný vo vybraných „azylových domoch“. Výskumnú vzorku tvorilo 113 žien – obetí domáceho násilia, ktoré boli ubytované v „azylovom dome“ spolu so 184 deťmi a poskytli údaje o 133 páchateľoch násilia. Design výskumu tvorilo čiastočne štruktúrované interview a analýza archívnych materiálov. Na teoretickú časť práce a výsledky výskumu nadväzovalo vyše šesťdesiatsedem systematických a praktických návrhov na rozšírenie a skvalitnenie pomoci obetiam domáceho násilia na Slovensku. Praktickým dôsledkom dizertačnej práce je aj zriadenie špecializovanej webovej stránky v oblasti domáce násilie, vytvorenie projektu na regionálnu multidisciplinárnu spoluprácu a podklady na zlepšenie kvality poskytovania sociálnych služieb ženám, ktoré prežili domáce násilie.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť dizertačnej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3513.pdf 2 725 371 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Trnavská univerzita - Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce - Katedra teórie sociálnej práce

Trnavská univerzita, Univerzitná knižnica
Hornopotočná 23
Trnava
918 43
http://www.truni.sk/php/show3.php?id=212&fak=0&pmenu=37

Kontakt na autora dizertačnej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

MÁTEL, Andrej: Naše možnosti pomoci ženám - obetiam domáceho násilia [ Dizertačná práca ] Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Katedra teórie sociálnej práce. Školiteľ: Prof. Ing. Libuša Radková, PhD.. Rok obhajoby: 2009

Disertation Thesis:

How can we help women – the victims of the domestic violence

Andrej Mátel (Supervisor: Prof. Ing. Libuša Radková, PhD.) | added: 30. júna 2009

Abstract of disertation thesis:

Domestic violence against women is a problem of whole society, not only in the international context, but in Slovakia as well. The aim of this dissertation is to analyze the current situation concerning affected women and to find some new possibilities how we could help the female victims of the domestic violence.

Domestic violence against women is a problem of whole society, not only in the international context, but in Slovakia as well. The aim of this dissertation is to analyze the current situation concerning affected women and to find some new possibilities how we could help the female victims of the domestic violence. In this work, the emphasis is put on the multidisciplinary, inter-professional approach and cooperation between individual institutions. Even though the main disciplinary basis is formed by social service, specific parts of the dissertation are dealing with the issue from the viewpoint of law, police, health care and psychology. The dissertation also covers the role of the state administration, municipality and non-governmental organizations. The primary aim group is the female victims who have empirically experienced domestic violence. The secondary aim group consists of children who have been harmed either directly or indirectly. The third aim group is made of the offenders. The integrated research has been realized in specific asylum houses. Overall, the research has been made on 113 women, who have been moved to a refuge due to domestic violence together with 184 children. They have provided us with information about 133 offenders. The design of this research consisted of semi structured interviews and the analysis of the archive materials. As a follow up of the theoretical part, more that 67 systematic and practical solutions have been brought up in order to improve the facilities of the social services for the victims of domestic violence in Slovakia. The practical consequence of the dissertation is to run a specialized web page concerning the issue of domestic violence, making a platform for a regional multidisciplinary cooperation and the basis for a future quality improvement of the care we provide to the female victims of domestic violence.