diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Komenského » Lekárska fakulta » Ústav ošetrovateľstva » Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s...

Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s enterokutánnou fistulou

Ráchel Peresová (Školiteľ: PhDr. Hana Belejová, PhD. (oponentka)) | pridané: 2. júla 2009

Abstrakt rigoróznej práce:

Enterokutánna fistula ako chronické ochorenie kladie vysoké nároky na ošetrovateľskú starostlivosť, či už v domácom prostredí alebo počas hospitalizácie. Ošetrovanie komplikovanej fistuly a prevencia dermatitídy znamená výzvu i pre skúsené stomické sestry, ktoré v niektorých prípadoch musia navyše poučiť aj pacienta o používaní stomických pomôcok a nacvičovať s ním správnu techniku ich aplikácie. Okrem toho ide o chorobu či komplikáciu iného základného ochorenia, ktorá vedie nielen k biologickým, ale i mnohým psychickým problémom a dokáže výrazne zhoršiť kvalitu života chorého. Sestra, ktorá sa stará o takéhoto pacienta, by mala mať vedomostí nielen o ošetrovaní fistuly, ale poznať a pomáhať riešiť i jeho strach a obavy, bolesť, zmeny obrazu tela i problémy v procese psychickej adaptácie, musí byť pripravená na jeho negatívne reakcie a dokázať na ne správne odpovedať. Tieto podnety viedli k hlbšiemu preskúmaniu danej problematiky a nakoniec k napísaniu tejto práce.

PERESOVÁ Ráchel: Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s enterokutánnou fistulou. Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Ústav ošetrovateľstva. Rigorózna práca. Bratislava: LFUK, 2009. 104 s.

Predmetom tejto práce je ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s enterokutánnou fistulou. Práca pozostáva z dvoch častí, teoretickej a praktickej. Teoretickú časť tvorí päť kapitol, ktoré obsahujú súhrn informácií o danej chorobe, možných ošetrovateľských problémoch a ich riešení. V prvej kapitole sa opisujú základné klinické charakteristiky ochorenia, ako i možnosti diagnostiky a liečby. Druhá kapitola sa zameriava na starostlivosť o fistulu a ošetrovateľské problémy v oblasti aktivít denného života, ako je napr. výživa, telesná teplota alebo hygiena. Psychické reakcie a zmeny vyvolané chorobou sú podrobnejšie opísané v tretej kapitole. Štvrtá kapitola sa venuje edukácii pacienta s enterokutánnou fistulou. Posledná kapitola teoretickej časti obsahuje informácie o zmene kvality života vyvolanej danou chorobou a o možnostiach jej merania. Súčasťou druhej a tretej kapitoly je aj zoznam možných ošetrovateľských diagnóz vyskytujúcich sa u pacientov s enterokutánnou fistulou a návrh ošetrovateľského plánu. Edukačné diagnózy a plánovanie sú obsiahnuté v štvrtej kapitole. Praktickú časť práce tvorí jediná kapitola, ktorá obsahuje jednu kazuistiku – opis zaujímavého prípadu 79-ročnej pacientky s enterokutánnou fistulou so štyrmi vonkajšími ústiami.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť rigoróznej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3514.pdf 8 958 690 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Lekárska fakulta - Ústav ošetrovateľstva

Kontakt na autora rigoróznej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

PERESOVÁ, Ráchel: Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s enterokutánnou fistulou [ Rigorózna práca ] Univerzita Komenského, Lekárska fakulta, Ústav ošetrovateľstva. Školiteľ: PhDr. Hana Belejová, PhD. (oponentka). Rok obhajoby: 2009