sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
23 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Ing. Ivan Šuster
ivan.suster@gmail.com

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2009

Školiteľ:
doc. Ing. Ján Jadlovský, Csc.

Kľúčové slová:
regálový zakladač, OPC, DDE, ODBC, Visual Basic.Net

Vedný odbor:
TECHNICKÉ VEDY » Automatizácia a riadenie » Riadenie procesov

Škola:
Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Realizácia informačnej úrovne riadenia modelu regálového zakladača

Ing. Ivan Šuster (Školiteľ: doc. Ing. Ján Jadlovský, Csc.) | pridané: 18. septembra 2009

Abstrakt diplomovej práce:

Táto diplomová práca je realizáciou Informačnej úrovne systému riadenia technologického modelu regálového zakladača. Poukazuje na spôsoby a prostriedky komunikácie medzi technologickou a informačnou úrovňou modelu. Väzba na tieto úrovne je vytvorená pomocou programového balíčka aplikácií Rockwell Software od spoločnosti Rockwell Automation. Základom informačnej úrovne riadenia je databázový server Oracle 10g, ktorý umožňuje spracovávať získané procesné dáta z technologického modelu. Súčasťou práce sú vytvorené aplikácie informačného a riadiaceho systému, systému správy zákaziek a systému správy čiarových kódov. Tieto aplikácie boli navrhnuté a vytvorené vo vývojovom prostredí Microsoft Visual Studio 2005, pomocou programovacieho jazyka Visual Basic.Net. V rámci informačnej úrovne bola vytvorená grafická analýza procesných dát prostredníctvom nástrojov Oracle Business Inteligence Tools 10g.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3526.pdf 4 206 948 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Technická univerzita v Košiciach - Fakulta elektrotechniky a informatiky - Katedra kybernetiky a umelej inteligencie

Technická univerzita v Košiciach, Univerzitná knižnica
Letná 9
Košice 1
042 00
http://www.lib.tuke.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

ŠUSTER, Ivan: Realizácia informačnej úrovne riadenia modelu regálového zakladača [ Diplomová práca ] Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra kybernetiky a umelej inteligencie. Školiteľ: doc. Ing. Ján Jadlovský, Csc.. Rok obhajoby: 2009

Diploma Thesis:

Implementation of information level of shelf collator model control

Ing. Ivan Šuster (Supervisor: doc. Ing. Ján Jadlovský, Csc.) | added: 18. septembra 2009

Abstract of diploma thesis:

This diploma work is realization of the information level of shelf collator model control. This work shows ways and means between technology level and information level. The bond to the levels of control is created by program set of the Rockwell Software applications from Rockwell Automation Company. The basic of the information level of managing is Oracle 10g, database server.

This diploma work is realization of the information level of shelf collator model control. This work shows ways and means between technology level and information level. The bond to the levels of control is created by program set of the Rockwell Software applications from Rockwell Automation Company. The basic of the information level of managing is Oracle 10g, database server. This server helps to subdue dates from the process. Applications of the System of the information and control model, system of export orders and system of barcode control are parts of level. This applications is designed and created in develop environment called Microsoft Visual Studio 2005, by programming language called Visual Basic.Net. On the information level was created graphic analysis of process data by Oracle Business Inteligence Tools 10g application.