sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Katolícka univerzita v Ružomberku » Teologická fakulta » Iná katedra » Teologický prínos niektorých diel C.S. Lewisa

Meta:

Za prácu už hlasovalo
23 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Zuzana Fogašová
klfo88@gmail.com

Dostupný celý text práce:
DOC
r. 2007

Školiteľ:
ThDr. Róbert Sarka, PhD

Kľúčové slová:
Kľúčové slová: teologický prínos, apologetika, zázraky, Lewis, spiritualita.

Vedný odbor:
SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Andragogika

Škola:
Katolícka univerzita v Ružomberku » Teologická fakulta » Iná katedra

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Teologický prínos niektorých diel C.S. Lewisa

Zuzana Fogašová (Školiteľ: ThDr. Róbert Sarka, PhD) | pridané: 25. novembra 2009

Abstrakt diplomovej práce:

Abstrakt

FOGAŠOVÁ, Zuzana: Teologický prínos niektorých diela C. S. Lewisa (Diplomová práca). Katolícka univerzita v Ružomberku. Pedagogická fakulta v Ružomberku; Katedra katechetiky a praktickej teológie. Školiteľ: ThDr. Róbert Sarka, PhD. Študijný odbor: učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v kombinácii biológia – náboženstvo. Ružomberok: 2007.

Táto práca ponúka pohľad a interpretáciu niektorých základných teologických tém podľa C. S. Lewisa spracovaných podľa jednotlivých diel. Oboznamuje s osobnosťou a dielom C. S. Lewisa, dotýka sa hlavných otázok kresťanskej spirituality (modlitba, utrpenie, liturgia), apologetiky (zázraky, stvorenie, nebo a peklo) a dešifrovanie alegorického spracovania kresťanského fundamentu v umeleckých dielach. Poukazuje na teologický prínos a originálnosť C. S. Lewisa v kresťanskej apologetike, spiritualite a kresťanské prvky v žánroch sci-fi a fantasy.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3537.doc 586 240 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Katolícka univerzita v Ružomberku - Teologická fakulta - Iná katedra

Katolícka univerzita v Ružomberku, Univerzitná knižnica
Hrabovská cesta 1/1 652
Ružomberok 1
034 01
http://www.ku.sk/index.php?id=kniznica

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

FOGAŠOVÁ, Zuzana: Teologický prínos niektorých diel C.S. Lewisa [ Diplomová práca ] Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Iná katedra. Školiteľ: ThDr. Róbert Sarka, PhD. Rok obhajoby: 2007

Diploma Thesis:

Theological Contribution of Some Works by C. S. Lewis (graduation thesis)

Zuzana Fogašová (Supervisor: ThDr. Róbert Sarka, PhD) | added: 25. novembra 2009

Abstract of diploma thesis:

FOGAŠOVÁ, Zuzana: Theological Contribution of Some Works by C. S. Lewis (graduation thesis). Catholic University in Ružomberok. Teachers’ College in Ružomberok; Department of Catechetic and Practical Theology. Director of studies: ThDr. Róbert Sarka, PhD. Field of study: pedagogy of universal-educational subjects in combination biology – religion. Ružomberok: 2007.

FOGAŠOVÁ, Zuzana: Theological Contribution of Some Works by C. S. Lewis (graduation thesis). Catholic University in Ružomberok. Teachers’ College in Ružomberok; Department of Catechetic and Practical Theology. Director of studies: ThDr. Róbert Sarka, PhD. Field of study: pedagogy of universal-educational subjects in combination biology – religion. Ružomberok: 2007.

This thesis offers an interpretation of several basic theological themes outlined by C. S. Lewis in his works. The paper introduces the personality and work of C. S. Lewis, deals with the main issues of Christian spirituality (prayer, suffering and liturgy), apologetics (miracles, creation, heaven and hell) and interpretation of allegorical presentation of Christian dogmas in his works. It points on the theological contribution and originality of C. S. Lewis in Christian apologetics, spirituality and evaluates Christian elements in science fiction and fantasy literature.