sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
22 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Karlova Ves - Meniaca sa identita miesta

Martin Šveda (Školiteľ: RNDr. Karol Kasala, Phd.) | pridané: 29. novembra 2009

Abstrakt diplomovej práce:

Skumanie identity miesta a nových geografických prástupov k štúdiu lokalít

V súčasnom období transformácie spoločnosti, jej ekonomického a socio-kultúrneho systému, je štúdium meniacej sa identity dôležitým prístupom, keďže je to komplexnejší jav a proces, ktorý v sebe zahŕňa dôsledky prebiehajúcich zmien v súčasnej spoločnosti. Poznanie identity miesta je neoddeliteľnou súčasťou výskumu každého regiónu/lokality vďaka ktorému dokážeme a porozumieť podstate regiónu, jeho geniu loci a významu, individuality. Hlavným cieľom práce je zachytenie meniacej sa identity Karlovej Vsi, ktorá prešla komplexnou premenou. Pôvodne malá vinohradnícka obec sa stala za krátke obdobie integrálnou súčasťou Bratislavy a jej dôležitým obytným areálom. Práca sa snaží objasniť ako sa zmeny v sociálnom, kultúrnom, ekonomickom a politickom systéme prejavili na identite študovanej lokality a aké prvky lokality sa podieľajú na vytváraní jej identity. Zameranie práce na štúdium identity zároveň prináša aj možnosti pre aplikáciu prístupov a metód novej regionálnej geografie.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3538.pdf 4 129 806 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Prírodovedecká fakulta - Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Ústredná knižnica
Mlynská dolina B - 2
Bratislava 4
842 15
http://www.fns.uniba.sk/prifuk/kniznice/index.htm

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

ŠVEDA, Martin: Karlova Ves - Meniaca sa identita miesta [ Diplomová práca ] Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny. Školiteľ: RNDr. Karol Kasala, Phd.. Rok obhajoby: 2007

Diploma Thesis:

Kalova Ves - The Changing Identity of locality

Martin Šveda (Supervisor: RNDr. Karol Kasala, Phd.) | added: 29. novembra 2009

Abstract of diploma thesis:

new regional geography, identity of a place, cultural identity, changing identity, Karlova Ves

In the present period of transformation of the society, its economic, social and cultural

systems, the study of the changing identity is an important research approach, as it is

more complex phenomenon and process, which includes consequences of the ongoing

changes in the modern society. Understanding the identity of a place is an integral

part of research of every region/locality which is a method for understanding the fundamental

nature of the given region, its genius loci and its individuality. The main objective

of this paper is such study of a changing identity of Karlova Ves, which underwent

a complex change. Originally a traditional small vine-making village became in a very

short time an integral part and important residential area of Bratislava. This paper

wants to explain how changes in social, cultural, economic and political system can

affect the identity of the given locality and what elements of locality have an impact on

creating its identity. The overall scope of this paper also brings opportunities for use of

approaches and methods of the new regional geography.