sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Prešovská univerzita » Filozoficka fakulta » Inštitút politológie » Reforma Organizácie spojených národov – možnosti a realita

Meta:

Za prácu už hlasovalo
301 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Reforma Organizácie spojených národov – možnosti a realita

Mgr. Matúš Štofko (Školiteľ: doc. PhDr. Tomáš Koziak, M.A., PhD.) | pridané: 3. februára 2010

Abstrakt diplomovej práce:

Predmetom tejto diplomovej práce je analýza reformného procesu prebiehajúceho na pôde OSN. V práci rozoberáme dôvody na reformu OSN, teoreticko-historické východiská vzniku a reformy OSN, charakterizujeme samotný proces, predmet, ciele a rozsah tejto reformy. V práci sa ďalej zaoberáme vplyvom financovania OSN na jej činnosť a reformu. Práca prezentuje analýzu a komparáciu jednotlivých modelov reformy OSN, ako aj postojov politikov a autorov, ktorí sa tejto problematike venujú a súčasne systematizuje ich výsledky a prínos. V závere tiež hodnotíme postoj Slovenskej republiky k otázke reformy OSN a jej vzťah k tejto organizácii ako takej. Záver tvorí sumarizácia zistených výsledkov.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3554.pdf 588 537 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Prešovská univerzita - Filozoficka fakulta - Inštitút politológie

Prešovská univerzita v Prešove, Univerzitná knižnica
Ul. 17. novembra 1
Prešov
081 85
http://www.pulib.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

ŠTOFKO, Matúš: Reforma Organizácie spojených národov – možnosti a realita [ Diplomová práca ] Prešovská univerzita, Filozoficka fakulta, Inštitút politológie. Školiteľ: doc. PhDr. Tomáš Koziak, M.A., PhD.. Rok obhajoby: 2009

Diploma Thesis:

The reform of United Nations Organization- possibilities and its reality

Mgr. Matúš Štofko (Supervisor: doc. PhDr. Tomáš Koziak, M.A., PhD.) | added: 3. februára 2010

Abstract of diploma thesis:

The topic of the diploma thesis is analysis of the reformation process which is taking place in U. N. In thesis we discuss the reasons for the reform of U.N., theoretical, historical basis of creation and reform of U.N., we characterize the process itself, its object, goals and the extent of the reform. Furthermore, the thesis deals with the influence of financing U.N.

The topic of the diploma thesis is analysis of the reformation process which is taking place in U. N. In thesis we discuss the reasons for the reform of U.N., theoretical, historical basis of creation and reform of U.N., we characterize the process itself, its object, goals and the extent of the reform. Furthermore, the thesis deals with the influence of financing U.N. for its activities and the reform. The thesis presents analysis and comparation of individual models of the reform U.N., as well as politician´s and author´s attitudes who devote themselves to this problem and at the same time systematize their results and contributions. In conclusion we also assess the attitude of the Slovak republic to the issue of the U.N. reform and its relationship to this organization as itself. The conclusion consists of summary results.