sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Katolícka univerzita v Ružomberku » Teologická fakulta » Iná katedra » Pastoračné potreby a služba stáleho diakona

Meta:

Za prácu už hlasovalo
26 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Martin Kahanec
martin.kahanec(at)gmail.com

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2007

Školiteľ:
Prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.

Kľúčové slová:
diakonát, služba stáleho diakona, posvätný stav, manželstvo, pastorácia.

Vedný odbor:
HUMANITNÉ VEDY » Teologické vedy » Katolícka teológia

Škola:
Katolícka univerzita v Ružomberku » Teologická fakulta » Iná katedra

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Pastoračné potreby a služba stáleho diakona

Martin Kahanec (Školiteľ: Prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.) | pridané: 12. marca 2010

Abstrakt diplomovej práce:

Práca ponúka stručný pohľad na trvalý diakonát a jeho službu v tradícii Cirkvi od doby prvotnej Cirkvi až po súčasnú teológiu o stálom diakonáte. Analyzuje základné termíny požívané v priamej súvislosti s vysviackou a službou stáleho diakona. Rozoberá rôzne formy jeho služby, najmä službu slova, liturgickú službu a službu charity. Venuje sa vzájomnému vzťahu medzi službou manželskou a službou diakonskou. Vo výskumnej časti hodnotí súčasné zapojenie stálych diakonov do pastorácie na Slovensku.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3557.pdf 698 058 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Katolícka univerzita v Ružomberku - Teologická fakulta - Iná katedra

Katolícka univerzita v Ružomberku, Univerzitná knižnica
Hrabovská cesta 1/1 652
Ružomberok 1
034 01
http://www.ku.sk/index.php?id=kniznica

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

KAHANEC, Martin: Pastoračné potreby a služba stáleho diakona [ Diplomová práca ] Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Iná katedra. Školiteľ: Prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.. Rok obhajoby: 2007

Diploma Thesis:

The pastoral needs and the ministry of a permanent deacon

Martin Kahanec (Supervisor: Prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.) | added: 12. marca 2010

Abstract of diploma thesis:

The thesis offers a brief view on permanent deaconate and its role in the tradition of the Church beginning with the age of the early Church through contemporary permanent deaconate theology. Basic terms that are used in direct connection with the ordination and ministry of a permanent deacon are being discussed.

The thesis offers a brief view on permanent deaconate and its role in the tradition of the Church beginning with the age of the early Church through contemporary permanent deaconate theology. Basic terms that are used in direct connection with the ordination and ministry of a permanent deacon are being discussed. The thesis is also concerned with various forms of the ministry, mainly ministry of word, liturgical ministry and ministry of charity. The relationship between ministry of marriage and ministry of deaconate is in its attention, as well. In the research part, present involvement of permanent deacons in pastoral care in Slovakia is being evaluated.