sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
30 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Martin Kahanec
martin.kahanec(at)gmail.com

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2009

Školiteľ:
Prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.

Kľúčové slová:
diakonát, stály diakonát, služba stáleho diakona, príprava k diakonátu.

Vedný odbor:
HUMANITNÉ VEDY » Teologické vedy » Katolícka teológia

Škola:
Katolícka univerzita v Ružomberku » Teologická fakulta » Iná katedra

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Stály diakonát – príprava a služba

Martin Kahanec (Školiteľ: Prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.) | pridané: 12. marca 2010

Abstrakt rigoróznej práce:

Práca ponúka súhrnný pohľad na službu stáleho diakona v Tradícii Cirkvi. Analyzuje službu diakona, najmä jeho trojitý munus a službu ženatého stáleho diakona. Skúma prípravu k diakonátu v celom jej kontexte s dôrazom na štyri rozmery – ľudský, intelektuálny, duchovný a pastoračný.

Práca ponúka súhrnný pohľad na službu stáleho diakona v Novom zákone, v dokumentoch Druhého vatikánskeho koncilu a pokoncilového Magistéria; analyzuje službu diakona, najmä jeho trojitý munus (služba slova, liturgická služba a služba charity) a službu ženatého stáleho diakona; skúma prípravu k diakonátu v celom jej kontexte s dôrazom na štyri obdobia formácie a na jej štyri rozmery – ludský, intelektuálny, duchovný a pastoračný. Tieto rozmery prípravy v ich organickej podobe vhodne približuje cez Diamantový formačný model.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť rigoróznej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3560.pdf 1 135 354 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Katolícka univerzita v Ružomberku - Teologická fakulta - Iná katedra

Katolícka univerzita v Ružomberku, Univerzitná knižnica
Hrabovská cesta 1/1 652
Ružomberok 1
034 01
http://www.ku.sk/index.php?id=kniznica

Kontakt na autora rigoróznej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

KAHANEC, Martin: Stály diakonát – príprava a služba [ Rigorózna práca ] Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Iná katedra. Školiteľ: Prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.. Rok obhajoby: 2009

Rigorosis Diploma Thesis:

The permanent diaconate – formation and ministry

Martin Kahanec (Supervisor: Prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.) | added: 12. marca 2010

Abstract of rigorosis diploma thesis:

The thesis offers a comprehensive view on permanent diaconate in the New Testament, Second Vatican Council’s Documents and Magisterium after the Council. It analyses a ministry of a deacon - mainly its threefold munus (ministry of the word, liturgical ministry and ministry of charity) - and a ministry of a married permanent deacon.

The thesis offers a comprehensive view on permanent diaconate in the New Testament, Second Vatican Council’s Documents and Magisterium after the Council. It analyses a ministry of a deacon - mainly its threefold munus (ministry of the word, liturgical ministry and ministry of charity) - and a ministry of a married permanent deacon. It examines a preparation for diaconate in its whole context with emphasis on the four periods of the formation and its four dimensions – human, intellectual, spiritual and pastoral. The dimensions are suitably presented in its organic form thr

ough Diamond formation model.