sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra vychovávateľstva a soc. pedagogiky » Vplyv doliečovania na kvalitu života u abstinujúcich...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
25 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Vplyv doliečovania na kvalitu života u abstinujúcich drogovo závislých

Lenka Jíleková (Školiteľ: PhDr. Jana Svetlíková, CSc.) | pridané: 19. marca 2010

Abstrakt diplomovej práce:

Diplomová práca sa v teoretickej časti zameriava na definíciu pojmov súvisiacich s drogovou závislosťou, abstinenciou od drog a kvalitou života. Drogová závislosť je chronické psychické ochorenie, ktoré nie je možné úplne vyliečiť, no s dodržaním podmienky abstinencie je možné pre abstinujúceho jedinca prežiť plnohodnotný život. Rozvinutá závislosť má vážny dopad na samotného závislého, jeho najbližšie okolie, no takisto pre celú spoločnosť. Závislý trpí fyzicky, psychicky i sociálne a tieto následky pretrvávajú dlho po začatí abstinencie. Rodina a blízki závislého sú ohrození vznikom spoluzávislosti – snažia sa závislému pomôcť a pritom sa sami zamotávajú do osídiel jeho choroby. Deti rodičov závislých na drogách sú narušené aj v prípade, že drogy neboli užívané v tehotenstve, pretože život so závislým rodičom im neposkytuje primerané zázemie pre optimálny rozvoj psychický, emocionálny či psychosociálny. Ekonomické dôsledky pre spoločnosť nie sú presne vyčísliteľné, no náklady spojené so snahou predchádzať závislostiam, liečiť ich a potláčať kriminalitu spojenú s užívaním drog sú veľkou záťažou pre ekonomiku všetkých štátov. Abstinenciou si závislý zaručí zastavenie poškodzovania svojho organizmu, no je postavený pred nutnosť začleniť sa do života s mnohými hendikepmi. Pre pomoc abstinentom existujú doliečovacie zariadenia – socio-terapeutické kluby a stretnutia Anonymných Narkomanov, takisto je účelné využívať individuálnu psychoterapiu. Doliečovanie zvyšuje kvalitu života abstinujúcich, čo sa prejavuje nielen na ich emocionálnom prežívaní, ale napríklad aj na úrovni ich vzdelanosti. Kvalita života je pojem, ktorý označuje mieru spokojnosti jednotlivca s celou škálou životných oblastí, vnútorných i vonkajších podmienok. Vysoká kvalita života priaznivo ovplyvňuje emocionálne prežívanie jednotlivca, nízka kvalita života naopak zneisťuje a núti k hľadaniu náhradných riešení. Pre abstinujúcich závislých je nebezpečné zotrvávať dlhodobo v negatívnom emočnom prežívaní, pretože sú emocionálne krehkí a nestabilní, takže môžu opäť siahnuť po drogách, aby aspoň na nejaký čas zlepšili svoje prežívanie.

Výskumná časť tejto práce sa zameriava nielen na subjektívne prežívanie kvality života ale i na jednotlivé faktory v prežívaní, ktoré tento jav sýtia.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3561.doc 833 536 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Pedagogická fakulta - Katedra vychovávateľstva a soc. pedagogiky

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Akademická knižnica
Moskovská 2
Bratislava 1
813 34
http://www.fedu.uniba.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

JÍLEKOVÁ, Lenka: Vplyv doliečovania na kvalitu života u abstinujúcich drogovo závislých [ Diplomová práca ] Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, Katedra vychovávateľstva a soc. pedagogiky. Školiteľ: PhDr. Jana Svetlíková, CSc.. Rok obhajoby: 2010

Diploma Thesis:

The impact of after-treatment on quality of life of recovering addicts.

Lenka Jíleková (Supervisor: PhDr. Jana Svetlíková, CSc.) | added: 19. marca 2010

Abstract of diploma thesis:

Recovering drug addicts face multiple dificulties in their abstinence, and after-treatment can help them prevent relapse by increasing their quality of life.

Recovering drug addicts face multiple dificulties in their abstinence, and after-treatment can help them prevent relapse by increasing their quality of life.