Internetovský vyhľadávací program

Peter Liczki (Školiteľ: Ing. Anna Považanová, Ing. Marek Straube) | pridané: 20. marca 2010

Abstrakt diplomovej práce:

ANOTÁCIA

Slovenská technická univerzita v Bratislave

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

Študijný odbor: INFORMATIKA

Autor: Peter Liczki

Diplomová práca: Internetovský vyhladávací program

Vedenie diplomového projektu: Ing. Anna Považanová

December 2000

Cieľom predloženej práce bolo navrhnúť a implementovať vyhľadávací program

MetaScouter, ktorý umožní vyhľadávanie dokumentov na WWW (World Wide

Web) a ich uskladňovanie podľa tém. V etape analýzy som preštudoval viaceré

systémy určené na vyhľadávanie informácií na Internete. Na základe týchto

poznatkov som navrhol systém – meta vyhľadávací program, ktorý je založený

na architektúre klient – server. Toto riešenie zabezpečuje možnosť viacpoužívateľského

prístupu a možnosť komunikácie s programom cez WWW

prehliadače, t.j. štandartným rozhraním medzi WWW a používateľom.

Klientská časť aplikácie je riešená ako dynamicky generované DHTML stránky

a zabezpečuje interakciu programu s používateľom. Aplikácia na strane

servera zabezpečuje spracovanie používateľových požiadaviek a je

implementovaná v programovacom jazyku Java.

Charakteristickou vlastnosťou meta vyhľadávacích programov je, že

používateľove požiadavky na WWW dokumenty presmeruje existujúcim

vyhľadávacím službám. Na druhej strane však vhodným spôsobom môžu

ovplyvniť výber zobrazených WWW dokumentov a tým zabezpečiť vyššiu

spokojnosť používateľa.

V projekte som vyriešil získavanie odkazov na WWW dokumenty z

Internetovských vyhľadávacích služieb (altavista a yahoo) a ich uchovávanie

podľa tém v databáze na strane servera. Navrhol som tiež spôsob ako

zabezpečiť hodnotenie týchto WWW dokumentov pre používateľa s ohľadom na

charakteristiky slovenského jazyka. Pre každého používateľa sa vytvára

takzvaný profil, ktorý predstavuje istý vzorový WWW dokument na danú tému.

Získané WWW dokumenty sa hodnotia na základe podobnosti k týmto

vzorovým.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3562.pdf 795 447 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta informatiky a informačných technológií - Ústav informatiky a softvérového inžinierstva

Fakulta informatiky a informačných technológií

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Peter Liczki.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

LICZKI, Peter: Internetovský vyhľadávací program [ Diplomová práca ] Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií , Ústav informatiky a softvérového inžinierstva. Školiteľ: Ing. Anna Považanová, Ing. Marek Straube. Rok obhajoby: 2001

Diploma Thesis:

Meta Search engine

Peter Liczki (Supervisor: Ing. Anna Považanová, Ing. Marek Straube) | added: 20. marca 2010

Abstract of diploma thesis:

ANNOTATION Slovak University of Technology, Bratislava Faculty of Electrical Engineering and Information Technology Degree Course: Informatics Author: Bc. Peter Liczki Thesis: Search engine Supervisor: Ing.

ANNOTATION

Slovak University of Technology, Bratislava

Faculty of Electrical Engineering and Information Technology

Degree Course: Informatics

Author: Bc. Peter Liczki

Thesis: Search engine

Supervisor: Ing. Anna Považanová

2000, December

The main goal of this project is to design and implement a search engine

MetaScouter, which allows searching for documents on the Web and their

storing by topics. I have analysed several applications developed for

information retrieval from the Internet. Based on that information I have

designed a system – a meta search engine, which has client-server

architecture. This ensures the multi-user access to this system and the

possibility of communication with the application via Web browsers, i.e. via

standard interface between the user and the Web. The client side application

is based on dynamically generated DHTML pages, which ensure the

interaction between the search engine and the user. The application on the

server side is responsible for processing user requests and is implemented in

Java language.

The main characteristic of a meta search engine is, that user requests for

information retrieval are forwarded to existing, and more powerful, search

engines. On the other side the meta search engines may classify these pages

and provide some ratings to user.

In this project I have solved the problem of link retrieval from the Web pages of

existing search engines (altavista and yahoo) and their storing in a database

on the server side. I have designed a concept of rating Web pages, which

provide existing search engines. I have designed this page rating concept with

a special aspect of slovak language. For each user created topic the system creates

a profile which represents a model web page for this topic.

The Web pages gained from existing search engines, are classified by the

similarity to the model pages in profiles.