sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
32 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Mgr. Alexandra Kešeľová
alexandrakeselova@gmail.com

Dostupný celý text práce:
DOC
r. 2009

Školiteľ:
Doc. PhDr. Juraj Rusnák, CSc

Kľúčové slová:
tehotenstvo, domáci pôrod, masové médiá, sociológia, antropológia, kultúra, popkultúra.

Vedný odbor:
HUMANITNÉ VEDY » Vedy o kultúre » Ostatné príbuzné odbory

Škola:
Prešovská univerzita » Filozoficka fakulta » Inštitút slovakistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálnych štúdií

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Obraz tehotnej ženy v mediálnom prostredí

Mgr. Alexandra Kešeľová (Školiteľ: Doc. PhDr. Juraj Rusnák, CSc) | pridané: 26. marca 2010

Abstrakt diplomovej práce:

Témou diplomovej práce je náčrt obrazu tehotnej ženy v mediálnom prostredí s dôrazom na jeho možný celospoločenský vplyv. Práca je rozdelená na úvod, jadro a záver. Jadro pozostáva z dvoch častí – teoretickej a interpretačnej. Prvá časť sa zaoberá fungovaním mediálneho prostredia a možnými pohľadmi na proces komunikácie, prechádza k analýze človeka ako biologickej, sociálnej a antropologickej bytosti, venuje sa problematike rodu a uzatvára ju historické pozadie tehotenstva rôznych kultúr, ktoré malo zásadný vplyv na jeho dnešnú podobu. Druhá časť ponúka interpretačný rozbor textov podľa príbuznosti k téme a typu média, ktoré sú oficiálne dostupné slovenskému recipientovi. Poukazuje na potencionálny zámer, význam a účinok týchto komunikátov, ponúka možné riešenie problému a zároveň ho rieši aktívnym vstupom medzi médiá vytvorením internetovej stránky. V nej sú účelovo aplikované všetky nadobudnuté poznatky o masmediálnej komunikácii. Poslednú kapitolu tvorí metodológia a výsledky dotazníkového výskumu, v ktorých sa potvrdili, alebo vyvrátili hypotézy práce.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3563.doc 2 019 328 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Prešovská univerzita - Filozoficka fakulta - Inštitút slovakistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálnych štúdií

Prešovská univerzita v Prešove, Univerzitná knižnica
Ul. 17. novembra 1
Prešov
081 85
http://www.pulib.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Mgr. Alexandra Kešeľová.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

KEŠEĽOVÁ, Alexandra: Obraz tehotnej ženy v mediálnom prostredí [ Diplomová práca ] Prešovská univerzita, Filozoficka fakulta, Inštitút slovakistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálnych štúdií. Školiteľ: Doc. PhDr. Juraj Rusnák, CSc. Rok obhajoby: 2009

Diploma Thesis:

An image of a pregnant woman in a mass media society

Mgr. Alexandra Kešeľová (Supervisor: Doc. PhDr. Juraj Rusnák, CSc) | added: 26. marca 2010

Abstract of diploma thesis:

The main topic of diploma work is adumbration of an image of a pregnant woman in a mass media society with an emphasis of effect for whole society.

The main topic of diploma work is adumbration of an image of a pregnant woman in a mass media society with an emphasis of effect for whole society. Diploma work is divided on: introduction, pith and conclusion. The pith consists of two parts – teoretical and interpretative. First part deals with media ambient working and behaviour and with communication process and different points of view on it. It all comes to analyze of human being as a biological, social and anthropological personage, pay attention to dilemas and matters of gender and it ends up with a historical background of gravidity in different cultures, which had a radical clout on its contemporary form. Second part offers interpretative analyse of texts, which are near to topic and a media kind, which are officially availabne to recipients in Slovakia. It points at potentional intention, importance and effect of those medias, it offers resolutions of problem and also, it solves the problem by active entering into mass media by creating a web side. On the web side are effectively applied all gained skills and knowledges about massmedia communication. The last chapter is made by methodology and results of questionaire enquiry. These enquiries confirm or controvert hypotheses of diploma work.