sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
22 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Princíp rovnosti a nediskriminácie v judikatúre Ústavného súdu Slovenskej republiky a európskych súdnych inštitúcií

Bc. Anna Pališínová (Školiteľ: doc. JUDr. Ľudmila Somorová, CSc., mim. prof.) | pridané: 9. mája 2010

Abstrakt diplomovej práce:

Práca pojednáva o rozličných pohľadoch na rovnosť a diskrimináciu z pojmovej stránky. V prvej časti podrobne rozoberáme chápanie rovnosti a zásadu nediskriminácie. Práca ponúka komentovaný prierez súvisiacou judikatúrou Ústavného súdu Slovenskej republiky a európskych súdnych inštitúcií (Európsky súdny dvor a Európsky súd pre ľudské práva).

Práca pojednáva o rozličných pohľadoch na rovnosť a diskrimináciu z pojmovej stránky.

V prvej časti podrobne rozoberáme chápanie rovnosti a zásadu nediskriminácie. Práca ponúka komentovaný prierez súvisiacou judikatúrou Ústavného súdu Slovenskej republiky a európskych súdnych inštitúcií (Európsky súdny dvor a Európsky súd pre ľudské práva).

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3571.pdf 447 762 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Právnicka fakulta - Katedra ústavného práva a správneho práva

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica
Garbiarska 14
Košice
042 07
http://library.upjs.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

PALIŠÍNOVÁ, Anna: Princíp rovnosti a nediskriminácie v judikatúre Ústavného súdu Slovenskej republiky a európskych súdnych inštitúcií [ Diplomová práca ] Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnicka fakulta, Katedra ústavného práva a správneho práva. Školiteľ: doc. JUDr. Ľudmila Somorová, CSc., mim. prof.. Rok obhajoby: 2010

Diploma Thesis:

The Principles of Non-discrimination and Equality in the Judgments of the Constitutional Court of the Slovak Republic and the European Judicial Institutions

Bc. Anna Pališínová (Supervisor: doc. JUDr. Ľudmila Somorová, CSc., mim. prof.) | added: 9. mája 2010

Abstract of diploma thesis:

The thesis discusses various perspectives of equality and discrimination from a conceptual point of view. The first part deals in detail with general understanding of equality and non- discrimination principles.

The thesis discusses various perspectives of equality and discrimination from a conceptual

point of view. The first part deals in detail with general understanding of equality and non-

discrimination principles. The second part provides a commented overview of the related

judicature of the Constitutional Court of Slovak Republic and the european judicial

institutions (The European Court of Justice and The European Court of Human Rights)