sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
24 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Viliam Gavlák
gavlak.v@gmail.com

Dostupný celý text práce:
RAR
r. 2009

Školiteľ:
Ing. Zita Klenovičová, CSc.

Kľúčové slová:
Komparátor, register, čítač, hradlo, klopný obvod

Vedný odbor:
TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Telekomunikácie

Škola:
Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Vyhľadávanie zvolených kódových slov

Viliam Gavlák (Školiteľ: Ing. Zita Klenovičová, CSc.) | pridané: 10. mája 2010

Abstrakt bakalárskej práce:

Predložená bakalárska práca sa zaoberá vyhľadávaním zvolených 8 a 16 bitových

kódových slov v prijímanej sériovej postupnosti bitov vysielanej po sériovej linke.

Zvolené kódové slová sú zapamätané v pamäťovom podsystéme prijímača a možno ich

meniť. Nájdenie zvolených kódových slov je indikované jednobitovým výstupom,

pričom počet výskytov zvolených kódových slov sa indikuje 7-segmentovou

zobrazovacou jendotkou.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť bakalárskej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3572.rar 8 747 476 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Technická univerzita v Košiciach - Fakulta elektrotechniky a informatiky - Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií

Technická univerzita v Košiciach, Univerzitná knižnica
Letná 9
Košice 1
042 00
http://www.lib.tuke.sk/

Kontakt na autora bakalárskej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

GAVLÁK, Viliam: Vyhľadávanie zvolených kódových slov [ Bakalárska práca ] Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií. Školiteľ: Ing. Zita Klenovičová, CSc.. Rok obhajoby: 2009

Bachelor Thesis:

Searching of selected code words

Viliam Gavlák (Supervisor: Ing. Zita Klenovičová, CSc.) | added: 10. mája 2010

Abstract of bachelor thesis:

The bachelor thesis deals with searching selected 8 and 16 bits code words in received serial bits sequences transmitted over serial link. Selected code words are stored in memory subsystem in receiver and can be changed.

The bachelor thesis deals with searching selected 8 and 16 bits code words in

received serial bits sequences transmitted over serial link. Selected code words are

stored in memory subsystem in receiver and can be changed. Positive searching result

of selected code words is indicated by one bit output and number of positive searching

is indicated too on 7-segment display.