sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra knižničnej a informačnej vedy » Integrované podujatia pre zrakovo znevýhodnené deti

Integrované podujatia pre zrakovo znevýhodnené deti

Bc. Alexandra Kováčová (Školiteľ: PhDr. Elena Sakálová, PhD.) | pridané: 18. mája 2010

Abstrakt bakalárskej práce:

Autorka sa v práci zaoberá problematikou integrovaných podujatí pre nevidiace a slabozraké deti vo verejných knižniciach v Bratislave, so zreteľom na širší sociálny kontext. Práca pozostáva z dvoch častí: teoretickej a praktickej.

V teoretickej časti sa autorka sústreďuje na vymedzenie psychologických špecifík z aspektu knižničnej práce so zrakovo znevýhodnenými deťmi a mládežou a usiluje sa priblížiť problematiku integrácie na Slovensku v minulosti.

Cieľom praktickej časti je analýza súčasného stavu integračných aktivít pre nevidiace a slabozraké deti vo verejných knižniciach v Bratislave a pokus o vytvorenie návrhu realizácie vlastného integrovaného podujatia na základe získaných zovšeobecnených skúseností.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť bakalárskej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3574.pdf 391 557 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Filozofická fakulta - Katedra knižničnej a informačnej vedy

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Ústredná knižnica
Gondova 2, P. O. Box 1
Bratislava 16
818 01
http://vili.uniba.sk/

Kontakt na autora bakalárskej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

KOVÁČOVÁ, Alexandra: Integrované podujatia pre zrakovo znevýhodnené deti [ Bakalárska práca ] Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Katedra knižničnej a informačnej vedy. Školiteľ: PhDr. Elena Sakálová, PhD.. Rok obhajoby: 2010

Bachelor Thesis:

Integrated Events for Children and Youth in the Public Libraries.

Bc. Alexandra Kováčová (Supervisor: PhDr. Elena Sakálová, PhD.) | added: 18. mája 2010

Abstract of bachelor thesis:

The author explores the issue of integrated events for blind and visually handicapped children, especially paying regard to a broader social context. The thesis is divided to two parts: theoretical and practical. In the theoretical part, the author focuses on defining the psychological specifications from the aspect of library work with visually handicapped children and youth and.

The author explores the issue of integrated events for blind and visually handicapped children, especially paying regard to a broader social context.

The thesis is divided to two parts: theoretical and practical.

In the theoretical part, the author focuses on defining the psychological specifications from the aspect of library work with visually handicapped children and youth and. she tries to clarify the topic of integration in Slovakia in the past.

Goal of the practical part is the analysis of the contemporary state of the integration activities for blind and visually handicapped children in the public libraries in Bratislava and the attempt to project the realization of own integrated event for the visually handicapped children and youth based on the general experience from the library working experience.