sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
11 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Komparácia Burkeovej a Paineovej koncepcie statusu jednotlivec - spoločnosť (Veľká francúzska revolúcia)

Jana Šrenkelová (Školiteľ: Mgr. Ulrich Wollner, PhD.) | pridané: 10. júna 2010

Abstrakt diplomovej práce:

ŠRENKELOVÁ, Jana: Komparácia Burkeovej a Paineovej koncepcie statusu

jednotlivec – spoločnosť (Veľká francúzska revolúcia) [Diplomová práca] – Univerzita

Mateja Bela; Fakulta humanitných vied; Katedra filozofických vied. Vedúci práce: Mgr.

Ulrich Wollner, PhD. – Banská Bystrica: FHV UMB, 2010. – 60 s.

Cieľom diplomovej práce bola komparácia videnia človeka, spoločnosti

a charakteru spoločensko-politického zriadenia, v ktorom sa spoločnosť a jednotlivec

vyskytuje, a to z pohľadu Edmunda Burkeho a Thomasa Paineho. K danej komparácii sme

dospeli na základe analýzy diel a v nich prezentovaných názorov oboch autorov, a to diela

E. Burkeho Úvahy o revolúcii vo Francúzsku a diela T. Paineho Práva človeka.

Komparácia má podobu vzájomnej konfrontácie ich názorových konceptov.

Podcieľom diplomovej práce bola kategorizácia autorov do politicko-sociálnoekonomických

a filozofických ideológií, ktoré sú pre ich názory a postoje najvýstižnejšie.

Diplomová práca je rozdelená na štyri kapitoly. Prvá kapitola v stručnosti

pojednáva o živote osobností E. Burkeho a T. Paineho v snahe objasniť ich rozhodujúce

životné momenty. Druhá kapitola sa zameriava na analýzu ich postojov k formálnym

inštitúciám a pôsobeniu človeka v nich. Okrem názorov kritizujúcich tú ktorú vládnu

formu, kapitola identifikuje aj ich náhľady na najvhodnejší spôsob spravovania štátu pre

človeka. Tretia kapitola sa venuje problematike človeka ako jednotlivca a človeka ako

súčasti spoločnosti, a teda jeho pozíciou, ktorú v spoločnosti zastáva. Táto problematika

vyúsťuje do témy práv človeka. Posledná, štvrtá kapitola, ktorá je zároveň aj nosnou

kapitolou, je rozdelená do troch podkapitol, ktoré tvoria ťažisko diplomovej práce. Ich

obsahom je komparácia Burkeho a Paineho názorov, ktorá sa nesie v duchu konfrontácie

ich postojov na vhodnú vládnu formu, charakter spoločnosti a miesto človeka v nej. Celá

komparácia vyúsťuje do ideologického zaradenia oboch autorov.

Komparáciou na základe analýzy oboch diel v predošlých kapitolách a zaradením

autorov do ideologických prúdov autorka diplomovej práce dospela k cieľu vytýčenému

v úvode diplomovej práce a uvedenému v závere práce.

Kľúčové slová: Človek. Spoločnosť. Štátne zriadenia. Konštitučná monarchia.

Zastupiteľský systém. Sloboda. Rovnosť. Hierarchia. Práva človeka.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3582.pdf 406 635 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Fakulta humanitných vied - Katedra filozofických vied (KFV)

Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela
Tajovského 51, P.O.Box 285
Banská Bystrica
974 01
http://www.library.umb.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

ŠRENKELOVÁ, Jana: Komparácia Burkeovej a Paineovej koncepcie statusu jednotlivec - spoločnosť (Veľká francúzska revolúcia) [ Diplomová práca ] Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, Katedra filozofických vied (KFV). Školiteľ: Mgr. Ulrich Wollner, PhD.. Rok obhajoby: 2010

Diploma Thesis:

Comparison of Burke´s and Paine´s concept of status of the individual - the society (French revolution)

Jana Šrenkelová (Supervisor: Mgr. Ulrich Wollner, PhD.) | added: 10. júna 2010

Abstract of diploma thesis:

SRENKELOVA, Jana: Comparison of Burke´s and Paine´s concept of status the individual– the society (French revolution) [Master's Thesis] – Matej Bel University; Faculty of Humanities; Department of Philosophy. Supervisor: Mgr. Ulrich Wollner, PhD. – Banska Bystrica: FHV UMB, 2010. – 60 p.

SRENKELOVA, Jana: Comparison of Burke´s and Paine´s concept of status the

individual– the society (French revolution) [Master's Thesis] – Matej Bel University;

Faculty of Humanities; Department of Philosophy. Supervisor: Mgr. Ulrich Wollner, PhD.

– Banska Bystrica: FHV UMB, 2010. – 60 p.

The aim of Master's thesis was comparison of Burke´s and Paine´s concept of the

individual, the society and the political-social system, in which the individual and the

society is included. The comparison is based on the analysis of works, in which the

opinions of both authors are represented. The comparison is build on the mutual

confrontation between concepts of their opinions.

Another aim of the thesis was classification of authors according to their politicalsocial-

economic and philosophical ideology, which characterise their opinions and

attitudes.

The Master's thesis is divided into four chapters. The first chapter deals with

Burke´s and Paine´s lives in order to clarify the decisive life moments. The second chapter

focus on the analysis of their attitudes towards formal institutions and the place of a man is

these institutions. Apart from critical opinions on form of government this chapter

describes their views on the best way of governing the state that would be convenient for

the individual.The third chapter describes the problem of a man as an individual and of a

man as a part of society, that is his position in it. At the same time, this chapter deals with

the position of a man in society. This issue results in the topic of human rights. The last

chapter presents the main part of the thesis. It contains comparison of Burke´s and Paine´s

opinions on appropriate form of government, the nature of society and the place of a man

in it. This comparison results in ideological classification of the authors.

By the comparison based on the analysis of both works and by classification of the

authors according to their ideologies, the author of the thesis has reached the aim set up in

the introduction of the thesis.

Key words: The individual/Man. Society. Form of government. Constitutional

monarchy. Representative system. Freedom. Equality. Hierarchy. Human rights.