Zdieľanie informácií v portáli založenom na webe so sémantikou

Bc. Ladislav Rado (Školiteľ: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.) | pridané: 10. júna 2010

Abstrakt diplomovej práce:

Súčasná reprezentácia dát na webe predstavuje pre automatické strojové spracovanie problém, ktorý sa web so sémantikou snaží vyriešiť. Hlavným cieľom tejto práce je objavenie komunít výskumníkov so spoločnými záujmami z metadát v doméne publikačnej činnosti. Na reprezentáciu metadát a zápis sémantických vzťahov používame štandardný jazyk OWL. Navrhli sme metódu pre objavovanie komunít založenú na kombinácii dvoch metód: PageRank pre ohodnocovanie autoritatívnosti publikácií a autorov a pravdepodobnostnú latentnú sémantickú analýzu pre objavovanie komunít s využitím grafu vzájomných citácií a klasifikácie publikácií. Komunity autorov prezentujeme v portáli, ktorý je založený na webe so sémantikou v textovej a grafickej forme.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
is.stuba.sk/ lide/ clovek.pl?zpet=../ lide/ index.pl?vzorek=Rado,Vyh%B5ada%BB=Vyh%B5ada%BB,upresneni=absolventi;id=30583;lang=sk

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta informatiky a informačných technológií - Ústav informatiky a softvérového inžinierstva

Fakulta informatiky a informačných technológií

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

RADO, Ladislav: Zdieľanie informácií v portáli založenom na webe so sémantikou [ Diplomová práca ] Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií , Ústav informatiky a softvérového inžinierstva. Školiteľ: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.. Rok obhajoby: 2009

Diploma Thesis:

Sharing Information in a Portal Based on the Semantic Web

Bc. Ladislav Rado (Supervisor: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.) | added: 10. júna 2010

Abstract of diploma thesis:

Current data representation in the web is a problem for machine processing, which the semantic web tries to solve. The main aim of this thesis is to discover communities of researchers with common interests from the metadata in the domain of research publications. We use Web Ontology Language (OWL) for metadata representation and for describing semantic relationships.

Current data representation in the web is a problem for machine processing, which the semantic web tries to solve. The main aim of this thesis is to discover communities of researchers with common interests from the metadata in the domain of research publications. We use Web Ontology Language (OWL) for metadata representation and for describing semantic relationships. We have designed a method for discovering communities based on a combination of two methods: PageRank for ranking authoritativeness of publications and authors, and Probabilistic Latent Semantic Analysis for discovering communities using citation graph and classification of the publications. Communities of authors are presented in a portal which is based on semantic web in a textual and graphical form.