Meta:

Za prácu už hlasovalo
12 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

HODNOTENIE A KONTROLA HLUKU NA AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKE NA ULICI MOSTNÁ POD NADCHODOM

Ing. Marián Kompan (Školiteľ: Ing. Bronislav Kováč) | pridané: 14. júna 2010

Abstrakt diplomovej práce:

Cieľom mojej práce je teoreticky a prakticky zvládnuť meranie hluku v cestnej doprave, definovať základné pojmy, popísať vplyv hluku z dopravy na životné prostredie a ľudský organizmus. Uviedol som legislatívne požiadavky na meranie a hodnotenie hluku. Popísal som teoreticky merané veličiny, zvuk, hluk a faktory, ktorú majú vplyv na jeho šírenie. Dôležitou časťou práce je detailný popis určeného miesta, v ktorom sa vykonávalo meranie. Po prehĺbení potrebných teoretických vedomostí som sa venoval samotnému meraniu hluku, ktorého súčasťou bol aj dopravný prieskum. Namerané údaje som analyzoval a vyhodnotil v samostatnej kapitole diplomovej práce. Porovnaním posudzovaných hodnôt s prípustnými hodnotami určujúcich veličín som dospel k výsledkom, ktoré sú podrobne popísané v závere práce, kde navrhujem možné odporúčania pre ďalší postup.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Žilinská univerzita - Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov - Katedra cestnej a mestskej dopravy KCMD

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná knižnica
Ul. vysokoškolákov 24
Žilina 8
011 84
http://ukzu.utc.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

KOMPAN, Marián: HODNOTENIE A KONTROLA HLUKU NA AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKE NA ULICI MOSTNÁ POD NADCHODOM [ Diplomová práca ] Žilinská univerzita, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra cestnej a mestskej dopravy KCMD. Školiteľ: Ing. Bronislav Kováč. Rok obhajoby: 2010

Diploma Thesis:

EVALUATION AND CONTROL OF NOISE at the bus stop ON MOSTNA STREET UNDER THE BRIGE

Ing. Marián Kompan (Supervisor: Ing. Bronislav Kováč) | added: 14. júna 2010

Abstract of diploma thesis:

The aim of my work is theoretically and practically deal with measurement noise of road traffic, define key terms, describe the impact of traffic noise on the environment and human body. I said the legislative requirements for measuring and evaluating noise. Theoretically, I described the measured variables, sound, noise and factors that affect its spread.

The aim of my work is theoretically and practically deal with measurement noise of road traffic, define key terms, describe the impact of traffic noise on the environment and human body. I said the legislative requirements for measuring and evaluating noise. Theoretically, I described the measured variables, sound, noise and factors that affect its spread. The important part is a detailed description of the designated place where the measurement was carried out. After stepping up the necessary theoretical knowledge, I worked very noise measurement that includes the transport survey. Measured data I analyzed and evaluated in a separate chapter of the thesis. Comparing the assessed value of determining allowable quantities I come to results that are detailed in the conclusion of this work, which suggest possible recommendations for further action.