sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
10 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Priestorové rozšírenie mortality mužov na rakovinu prostaty na úrovni okresov SR v rokoch 1996-2007

Ladislav Kážmér (Školiteľ: RNDr. František Križan, PhD) | pridané: 17. júna 2010

Abstrakt bakalárskej práce:

Analýza rozšírenia rakoviny prostaty u mužov na základe ich príslušnej mortality v okresoch Slovenska počas obdobia rokov 1996-2007

Medicínska geografia je relatívne nová vedecká disciplína geografie, skúmajúca

časopriestorové aspekty výskytu a šírenia sa chorôb, faktorov ich vzniku v prírodnom

i spoločenskom prostredí, ako aj kvalitatívnou a kvantitatívnou úrovňou poskytovaných

zdravotníckych služieb obyvateľstvu žijúcemu na skúmanom území. Jedným z ťažísk jej

súčasného bádateľského záujmu sú aj civilizačné ochorenia. Rakovina prostaty patrí na

Slovensku i vo svete ku skupine najčastejších typov karcinómov vyskytujúcich sa u mužov.

Cieľom tejto práce je zhodnotenie mortality mužov na tento typ rakoviny na úrovni okresov

Slovenskej republiky počas obdobia rokov 1996-2007, pričom sa ako základné ukazovatele

použili dve rôzne miery špecifickej mortality, a to mortalita mužov na ich stredný stav

v okrese a mortalita na celkový počet zomrelých mužov v okrese. Regióny so zvýšeným

výskytom mortality mužov na rakovinu prostaty boli identifikované v okresoch ležiacich

v severnej časti západného Slovenska (vrátane štyroch okresov hlavného mesta), v oblasti

Šariša na východnom Slovensku a v okresoch Poltár. Naopak, k regiónom s nízkym výskytom

tejto mortality boli priradené územia okresov ležiacich najmä v pohraničných oblastiach

severného a severovýchodné Slovenska, spoločne s niekoľkými ďalšími okresmi,

nachádzajúcimi sa v pohraničných alebo vnútorných oblastiach republiky.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť bakalárskej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3591.zip 1 634 241 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Prírodovedecká fakulta - Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Ústredná knižnica
Mlynská dolina B - 2
Bratislava 4
842 15
http://www.fns.uniba.sk/prifuk/kniznice/index.htm

Kontakt na autora bakalárskej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

KÁŽMÉR, Ladislav: Priestorové rozšírenie mortality mužov na rakovinu prostaty na úrovni okresov SR v rokoch 1996-2007 [ Bakalárska práca ] Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny. Školiteľ: RNDr. František Križan, PhD. Rok obhajoby: 2009

Bachelor Thesis:

Spatial spreading of prostate cancer mortality in Slovak districts, 1996-2007

Ladislav Kážmér (Supervisor: RNDr. František Križan, PhD) | added: 17. júna 2010

Abstract of bachelor thesis:

Spatial spreading analysis of the prostate cancer mortality rate in Sovak districts, 1996-2007

Medical geography is relatively new scientific division of geography, which is

interested in search of space-time aspects in occurence and diffusion of illnesses, their

forming factors in natural and social environment, as well as qualitative and quantitative

standards of rendered public health - care services for inhabitans living on searched territory.

As one of its main searching interests in present time, civilization disseases are considered,

too. Prostate cancer belongs in Slovakia as well as in the world to set of the most occured

types of carcinoma by men. The aim of this work is the review of this men-related cancer

mortality abreast of districts of Slovak republic during the period of years 1996-2007, at

which two different specific mortality rates were used, namely men prostate cancer mortality

rate per their year’s mean number in district and mortality per years’ number of death men in

district. Regions with higher occurrence of prostate cancer mortality were identified in

districts situated in north part of western Slovakia (including four capital districts), in the area

of Saris on eastern Slovakia and in the Poltar district. On the contrary, regions with low

occurence of this mortality mainly in areas of north – and northeastern Slovak border districts

were assigned in conjunction with several other districts lying in outer or inner parts of the

republic.