sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
12 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Vývoj a stav regionálnej politiky vo vybraných krajinách strednej Európy

Ján Drotován (Školiteľ: RNDr. Eva Rajčáková, CSc.) | pridané: 17. júna 2010

Abstrakt bakalárskej práce:

Práca poskytuje prehľad o vývoji a súčasnom stave regionálnej politiky v Európskej únii, ktorý porovnáva s vývojom v štátoch Vyšehradskej skupiny (Slovensko, Česká republika, Poľsko a Maďarsko) a vo vybraných alpských krajinách (Rakúsko, Slovinsko a Švajčiarsko). Následne informuje o možnostiach regionálnej, štrukturálnej a kohéznej politiky Európskej únie. Hovorí o cieľoch a nástrojoch regionálnej politiky v programovacom období 2007 – 2013. Vysvetľuje, čo sú regióny súdržnosti a NUTS. Vo všetkých analyzovaných krajinách hodnotí a porovnáva hospodársku úroveň regiónov podľa objektívne overiteľných ukazovateľov. Nimi sú hrubý domáci produkt (HDP) v parite kúpnej sily (PKS) na 1 obyvateľa a úrovne nezamestnanosti. Napokon práca opisuje stratégie, ciele, nástroje, programové a inštitucionálne zabezpečenie regionálnej politiky v jednotlivých krajinách.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť bakalárskej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3592.pdf 512 056 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Prírodovedecká fakulta - Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Ústredná knižnica
Mlynská dolina B - 2
Bratislava 4
842 15
http://www.fns.uniba.sk/prifuk/kniznice/index.htm

Kontakt na autora bakalárskej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

DROTOVÁN, Ján: Vývoj a stav regionálnej politiky vo vybraných krajinách strednej Európy [ Bakalárska práca ] Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny. Školiteľ: RNDr. Eva Rajčáková, CSc.. Rok obhajoby: 2009