sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra ekosozologie a fyziotaktiky » Hodnotenie vegetácie banských háld opusteného...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
8 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Katarína Miková
katkamikova@gmail.com

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2010

Školiteľ:
Mgr. Ivana Vykouková, PhD.

Kľúčové slová:
primárna sukcesia, banské haldy, antimón, vegetácia, Poproč

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Ekologické a environmentálne vedy » Ochrana a využívanie krajiny

Škola:
Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra ekosozologie a fyziotaktiky

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Hodnotenie vegetácie banských háld opusteného antimonového ložiska Poproč

Katarína Miková (Školiteľ: Mgr. Ivana Vykouková, PhD.) | pridané: 8. júla 2010

Abstrakt diplomovej práce:

Predmetom diplomovej práce je štúdium vegetácie vybraných háld bývalej banskej lokality po ťažbe antimónu. Súčasné spoločenstvá sú porovnávané s 13 – 30 ročnými sukcesnými štádiami týchto spoločenstiev na základe údajov Banásovej (1976). V priebehu ďalších 40 rokov spontánnej primárnej sukcesie sa zo stredných až pokročilých sukcesných štádií vyvinuli odlišné spoločenstvá s rôznymi ekologickými nárokmi, určovanými na základe Ellenbergových ekologických hodnôt, a charakteristikami ako sú druhová diverzita a ekvitabilita. Zmenilo sa spektrum životných foriem. Spoločenstvá nie sú ešte uzatvorené, tvorí ich kombinácia pionierskych druhov a druhov okolitých kontaktných spoločenstiev. Druhovo chudobné spoločenstvá smerujú k potenciálnej prirodzenej vegetácii územia.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3600.pdf 4 214 881 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Prírodovedecká fakulta - Katedra ekosozologie a fyziotaktiky

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Ústredná knižnica
Mlynská dolina B - 2
Bratislava 4
842 15
http://www.fns.uniba.sk/prifuk/kniznice/index.htm

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

MIKOVÁ, Katarína: Hodnotenie vegetácie banských háld opusteného antimonového ložiska Poproč [ Diplomová práca ] Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekosozologie a fyziotaktiky. Školiteľ: Mgr. Ivana Vykouková, PhD.. Rok obhajoby: 2010

Diploma Thesis:

Evaluation of minig heaps vegetation on abandoned antimony deposit Poproč

Katarína Miková (Supervisor: Mgr. Ivana Vykouková, PhD.) | added: 8. júla 2010

Abstract of diploma thesis:

The subject of this thesis is the vegetation of selected piles on the former antimony-mining site Poproč in Slovakia. The current community is compared with 13 to 30 years old successional stages of these communities based on the data of Banásová (1976).

The subject of this thesis is the vegetation of selected piles on the former antimony-mining site Poproč in Slovakia. The current community is compared with 13 to 30 years old successional stages of these communities based on the data of Banásová (1976). Over the next 40 years of spontaneous primary succession, different plant communities with different environmental requirements and characteristics, such as species diversity and equitability, has been developed from the middle and advanced stages of succession. Environmental requirements were determined on the basis of Ellenberg’s ecological values. Spectrum of life forms has been changed as well. Communities are not closed yet, they are formed by a combination of pioneer species and of species of the surrounding communities. Species-poor communities tend to the natural vegetation of the area.