sme.sk
 

VYUŽITIE MODELOVANIA PROCESOV PRI DETEKCII FINANČNÝCH PODVODOV

Andrej Koniar (Školiteľ: Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.) | pridané: 25. augusta 2010

Abstrakt diplomovej práce:

KONIAR, Andrej: Využitie modelovania procesov pri detekcii finančných podvodov. [Diplomová práca] / Bc. Andrej Koniar. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ekonomická fakulta; Katedra financií a účtovníctva. – Vedúci: Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc. – Stupeň odbornej kvalifikácie: Inžinier. – Banská Bystrica : EF UMB, 2010. 88 s.

Diplomová práca je zameraná na oblasť využitia dolovania dát a modelovania procesov ako jedny z kľúčových prvkov aplikovaných v moderných postupoch detekcii finančných podvodov. Hlavným cieľom diplomovej práce je navrhnúť model identifikácie porušiteľov zákona o zdravotnej starostlivosti z pohľadu existujúcich noriem a z pohľadu pripravovaného projektu overenia konceptu spracovania dát v oblasti ukladania pokút platiteľom poistného a poistencov. Práca ďalej ponúka v rámci rešerše analyzované prejavy a dôsledky podvodov v zdravotníctve na verejné financovanie v EÚ a USA. Z hľadiska územnej lokalizácie na región SR, je práca koncipovaná na základe opisov a analýz existujúcich postupov a procesov, legislatívnych noriem a interných nariadenia v činnosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou SR (ÚDZS SR). Na základe predošlého, je popísaná tvorba formálneho modelu ako aj už existujúci projekt tímu CSPVaP. Výsledkom práce je odporúčaná metodológia overenia konceptu spracovania dát v oblasti ukladania pokút platiteľom poistného a poistencov s využitím funkcionality dostupných riešení.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3609.pdf 1 673 171 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Ekonomická fakulta - Katedra financií a účtovníctva

Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela
Tajovského 51, P.O.Box 285
Banská Bystrica
974 01
http://www.library.umb.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Andrej Koniar.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

KONIAR, Andrej: VYUŽITIE MODELOVANIA PROCESOV PRI DETEKCII FINANČNÝCH PODVODOV [ Diplomová práca ] Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, Katedra financií a účtovníctva. Školiteľ: Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.. Rok obhajoby: 2010

Diploma Thesis:

The use of process modeling in fraud detection

Andrej Koniar (Supervisor: Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.) | added: 25. augusta 2010

Abstract of diploma thesis:

KONIAR, Andrej: The use of process modeling in fraud detection. [Diploma thesis] / Bc. Andrej Koniar. – Matej Bel University in Banská Bystrica. Faculty of Economics; Department of Finance and Accounting. – Supervisor: Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc. – Degree of Qualification: Master. – Banská Bystrica : EF UMB, 2010. 88 p.

KONIAR, Andrej: The use of process modeling in fraud detection. [Diploma thesis] / Bc. Andrej Koniar. – Matej Bel University in Banská Bystrica. Faculty of Economics; Department of Finance and Accounting. – Supervisor: Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc. – Degree of Qualification: Master. – Banská Bystrica : EF UMB, 2010. 88 p.

The diploma thesis is aimed on the area which concerns the use of data mining and process modeling as one of the key elements applied in modern approach of fraud detection. The main aim of the diploma thesis is to propose a model of identifying the subjects violating the law concerning health care issues from the sight of existing regulations as well as from the sight of the starting project which concerns the verification of the concept of data processing due to correctly fine the insurance payers and the insured. The thesis offers also a background research about the exposure and impact of fraud in health care on public funding in the EU and USA. The thesis is, from the aspect of territorial localization on the Slovak republic, build up according to descriptions and analyses of the existing practices and processes, legal issues and intern regulations of the ÚDZS (Bureau of health care surveillance). Due the former, the development of a formal model as well as the existing project of the CSPVaP team, is described. The product of this thesis is the proposed methodology of the verification of the concept of data processing due to fine the insurance payers and the insured with the help of the features of available software solutions.