diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra » Návrh motivačných úloh interdisciplinárneho charakteru vo...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
9 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Martin Kabát
som na FB

Dostupný celý text práce:
PDF | WEB
r. 2010

Školiteľ:
Mgr. Irena Plucková, Ph.D.

Kľúčové slová:
chemie, výuka, popularizace, interdiciplinární, motivace

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Ostatné príbuzné odbory

Škola:
Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Návrh motivačných úloh interdisciplinárneho charakteru vo výuke chémie

Martin Kabát (Školiteľ: Mgr. Irena Plucková, Ph.D.) | pridané: 20. septembra 2010

Abstrakt diplomovej práce:

Tato práce pojednává o hledání možností popularizace výuky chemie. Snaží se o interdisciplinární přístup. Návrhy úloh vytvářejí propojení mezi chemickým učivem, kvízy, hudbou a prací s textem a obrazem. Výzkumní část se zaobírá názory žáků na výuku chemie.

V úvode sa diplomová práca zaoberá hľadaním prístupu k výuke chémie. Hlavná časť práce poukazuje na alternatívne možnosti výuky chémie a spestrenie vyučovacieho procesu využitím populárnych prvkov zakomponovaných do učiva chémie. Kladie dôraz na interdisciplinárny prístup a hľadanie styčných plôch chémie s bežným životom žiaka.

V kapitole Návrh využitia kvízov pri výuke periodickej sústavy prvkov je návrh kvízu, ktorý vytvára imaginárny vzťah medzi skupinami prvkov a temperamentom človeka a návrh kvízu spájajúci ľudské vlastnosti s vlastnosťami prvkov periodickej tabuľky. Kapitola História chémie – chemické osobnosti obsahuje dva príklady životopisov osobností chémie. Jej cieľom je vytvorenie úloh podľa štandardov PISA rozvíjajúcich čitateľskú gramotnosť. Kapitola Laboratórny poriadok spája formu umeleckého textu a fotografie s výukou bezpečnosti pri práci. V kapitole Chemická pesnička je príklad prepojenia hudobného prejavu s učivom chémie. Kapitola Orientačný výzkum sa snaţi identifikovať hlavné oblasti záujmu žiakov pri výuke chémie.

Masarykova univerzita, Brno

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3615.pdf 5 581 116 B.

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
is.muni.cz/ th/ 60262/ pedf_m/

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita mimo Slovenska - Fakulta - Katedra

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

KABÁT, Martin: Návrh motivačných úloh interdisciplinárneho charakteru vo výuke chémie [ Diplomová práca ] Univerzita mimo Slovenska, Fakulta, Katedra. Školiteľ: Mgr. Irena Plucková, Ph.D.. Rok obhajoby: 2010

Diploma Thesis:

The scheme of motivational tasks of interdisciplinary nature in the teaching of chemistry

Martin Kabát (Supervisor: Mgr. Irena Plucková, Ph.D.) | added: 20. septembra 2010

Abstract of diploma thesis:

The thesis explores the ways of how to popularize the teaching of chemistry. It strives for an interdisciplinary approach. The task schemes create a connection between chemistry curriculum, quizzes, music and the work with text and images. The research part deals with the pupils’ opinions on the teaching of chemistry.

The aim of the thesis introduction is to seek an approach to the teaching of chemistry. The

main part of the thesis focuses on alternative methods of teaching the chemistry and on

diversification of the studying process by integrating popular elements into the chemistry

curriculum. The thesis emphasizes the interdisciplinary approach and the search for

common grounds between the chemistry and the everyday life of a pupil.

The chapter The scheme of utilizing quizzes in the process of teaching the periodic table of

elements contains two template quizzes, with the first one creating an imaginary

relationship between the groups of elements and the human temperament and the other one

linking the human properties to the properties of the periodic table’s elements. The chapter

History of chemistry – Prominent chemists contains two examples of curricula of

prominent chemists. Its aim is to create tasks that meet the PISA standards and help pupils

improve their reading literacy skills. The chapter Laboratory order combines an artistic

text and photography with work safety training. The chapter Chemistry song shows

an example of interconnecting a music show with chemistry curriculum. The chapter

Orientation Research tries to identify the main points of interest for the pupils studying

chemistry.