sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
7 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Potenciál a regionalizácia cestovného ruchu na Spiši

Ladislav Puškár (Školiteľ: Prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc.) | pridané: 25. septembra 2010

Abstrakt diplomovej práce:

Práca je zameraná na potenciál a regionalizáciu cestovného ruchu na území Spiša. Po

úvodných základných charakteristikách Spiša nasleduje analýza jednotlivých

atraktivít cestovného ruchu v tomto regióne. Najväčšia pozornosť je venovaná

kultúrno-historickým pamiatkám a prírodným atraktivitám, ktoré sú pre Spiš najviac

charakteristické. Z kultúrno-historických pamiatok kladieme najväčší dôraz na

národné kultúrne pamiatky a na pamiatkové rezervácie. V kapitole o prírodných

atraktivitách sa venujeme národným parkom a maloplošným chráneným územiam.

Dôraz je kladený aj na ostatné atraktivity cestovného ruchu, ako sú športovo-rekreačné

a kúpeľné zariadenia a kultúrne zariadenia a podujatia, ktoré sú hodnotené

v nasledujúcich kapitolách. Podstatnú časť práce tvorí aj analýza realizačných

predpokladov cestovného ruchu na Spiši, ktoré sú tvorené dopravnou infraštruktúrou a

materiálno-technickou základňou cestovného ruchu. Posledná kapitola tejto práce je

venovaná celkovému zhodnoteniu potenciálu cestovného ruchu na Spiši a

regionalizácii územia Spiša z hľadiska cestovného ruchu.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3616.pdf 8 337 548 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Prírodovedecká fakulta - Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Ústredná knižnica
Mlynská dolina B - 2
Bratislava 4
842 15
http://www.fns.uniba.sk/prifuk/kniznice/index.htm

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

PUŠKÁR, Ladislav: Potenciál a regionalizácia cestovného ruchu na Spiši [ Diplomová práca ] Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny. Školiteľ: Prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc.. Rok obhajoby: 2008

Diploma Thesis:

Potential and regionalisation of tourism in the Spiš region

Ladislav Puškár (Supervisor: Prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc.) | added: 25. septembra 2010

Abstract of diploma thesis:

This work is oriented to the potential and regionalization of tourism in the area of Spiš region. After the introductory basic characterization, follows the analysis of particular tourism attractions of this region. The greatest attention is devoted to historical monuments and natural beauties that are the most characteristics for the Spiš region.

This work is oriented to the potential and regionalization of tourism in the area of Spiš

region. After the introductory basic characterization, follows the analysis of particular

tourism attractions of this region. The greatest attention is devoted to historical

monuments and natural beauties that are the most characteristics for the Spiš region.

From cultural and historical monuments we put the accent mainly on national cultural

monuments and historical reserves. In the chapter of natural beauties we devote to

national parks and small-scale protected areas. Accent is put also on the other tourism

attractions, like sports, recreational and spa resorts and cultural facilities and events

that are analyzed in following chapters. Substantial part of this work is made by

analysis of realization assumptions of tourism in Spiš region that are created by

transport infrastructure and material and technical support of tourism. Last chapter of

this work is devoted to total assessment of tourism potential in Spiš region and to

regionalization of the area of Spiš from the point of view of tourism.