Meta:

Za prácu už hlasovalo
9 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Mgr. Romana Láchová
romanalachova@gmail.com

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2010

Školiteľ:
Prof.PhDr. Alena Plháková, CSc.

Kľúčové slová:
synestézia, ordinálne – lingvistická personifikácia, synestetický dotazník, test na meranie reakčného času vlastných mien

Vedný odbor:
SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Všeobecná psychológia

Škola:
Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Synestézia

Mgr. Romana Láchová (Školiteľ: Prof.PhDr. Alena Plháková, CSc.) | pridané: 7. októbra 2010

Abstrakt diplomovej práce:

Predmetom diplomovej práce bolo najmä skúmanie synestetických tendencií, zisťovanie či sa v každom z nás neskrýva kúsok synestetika. Aká tenká je táto hranica? Nezanedbateľným cieľom bola tiež snaha dostať synestéziu do povedomia ľudí a nazhromaždiť o nej čo najviac teoretických informácií.

Práca sa skladá z teoretickej časti, ktorá je obsiahnutá na 60 stranách a z výskumnej časti, ktorá má približne 17 strán.

Synestézia je v psychológii označovaná za zvláštny fenomén kríženia zmyslov, ktorý sa vyskytuje pomerne vzácne. Nie je to však nová téma, vedci o nej vedú polemiky už dlhé storočia.

Najznámejšie nám môže byť farebné videnie alebo farebné počutie. Synestézia však skrýva oveľa väčší potenciál. Teoretická časť je súhrnom toho, čo o nej doteraz vieme – ako vzniká, aké má druhy a zákonitosti, je dedičná?

Aj napriek tomu, že už máme pomerne dosť poznatkov, jej výskumom sa venujú predovšetkým zahraniční vedci. V českých ako aj v slovenských vedeckých kruhoch je jej výskum zatiaľ zanedbávaný. Taktiež mnoho našich eventuálnych synestetikov stále nevie, kam sa obrátiť..

Vo výskumnej časti sme riešili najmä otázku, či sú synestetické tendencie ordinálne – lingvistickej personifikácie zastúpené viac u mužov alebo u žien. Literatúra bola v tomto bode nejednotná. Vo výskumnom súbore bolo zahrnutých 29 mužov a 29 žien, ktorí boli testovaní špeciálne poupraveným synestetickým dotazníkom, po troch mesiacoch boli retestovaní rovnakým dotazníkom a napokon absolvovali počítačový test na meranie reakčného času vlastných mien.

Potvrdili sa najaktuálnejšie poznatky, a to, že synestetické tendencie sa nevyskytujú výraznejšie ani u žien ani u mužov. Výskumná časť ďalej hľadala odpovede na otázky, ktoré mohli ovplyvniť tento výsledok.

Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta, Katedra

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3618.pdf 1 643 537 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita mimo Slovenska - Fakulta - Katedra

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

LÁCHOVÁ, Romana: Synestézia [ Diplomová práca ] Univerzita mimo Slovenska, Fakulta, Katedra. Školiteľ: Prof.PhDr. Alena Plháková, CSc.. Rok obhajoby: 2010

Diploma Thesis:

Synesthesia

Mgr. Romana Láchová (Supervisor: Prof.PhDr. Alena Plháková, CSc.) | added: 7. októbra 2010

Abstract of diploma thesis:

The master thesis is composed of theoretical part, which is written on 60 pages, and practical part, which has approximately 17 pages. Synesthesia is in psychology defined as the strange crossing of senses, whose occurrence is quite rare. However, this topic is not the new one. Scientists discuss it for centuries. The most common can be colored vision or colored hearing.

The master thesis is composed of theoretical part, which is written on 60 pages, and practical part, which has approximately 17 pages.

Synesthesia is in psychology defined as the strange crossing of senses, whose occurrence is quite rare. However, this topic is not the new one. Scientists discuss it for centuries.

The most common can be colored vision or colored hearing. But the potential of synesthesia is actually much bigger. Theoretical part contains all the things we know about it - what is origin of synesthesia, what kinds and rules it has and whether it is hereditary or not.

In spite of the fact, that our knowledge is rather sufficient, mostly foreign scientists still deal with the study of synesthesia. So far, these studies are not realized in such extent by Czech and Slovak community of scientist. What's more, many people with synesthesia still don't know, where are they supposed to go...

In practical part, we discussed the main question, whether occurrence of synesthetic tendencies of ordinal - linguistic personification is more often among men or women. Literature was not united and therefore it was not helpful at this point. Research included 29 men and 29 women, who were tested by specially adapted synesthetic questionnaire, after 3 months they were all retested by the same questionnaire. After all, they participated in computer test to measure their reaction time to different names.

The most recent knowledge was confirmed. It says, that synesthetic tendencies do not appear more often nor among men, neither among women. Practical part also tried to find the factors, that could possibly influence this result.