sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra pedagogiky » Súčasnosť a perspektívy využitia informačno-komunikačných...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
7 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Súčasnosť a perspektívy využitia informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní dejepisu na stredných školách

Bc. Pavol Galáš (Školiteľ: Prof. PhDr. Peter Gavora) | pridané: 4. januára 2011

Abstrakt bakalárskej práce:

Obsahovo práca vychádza zo všeobecných východísk využitia informačno-komunikačných technológií, ktoré sú aplikovateľné pre vyučovací predmet dejepis na stredných školách. Ťažiskovými témami sú konkrétne možnosti, ktoré dejepisnému vyučovaniu ponúkajú sieť Internet, prezentačný softvér a výučbové programy.

Práca prináša pohľad na perspektívu využitia informačno-komunikačných technológií

vo výučbe dejepisu na stredných školách. Venuje sa tiež charakteristike súčasného

stavu skúmaného problému z pohľadu štátnej podpory implementácie informačno-komunikačných

technológií do vyučovacieho procesu. Práca má teoreticko-empirický

charakter. Obsahovo vychádza zo všeobecných východísk využitia informačno-komunikačných

technológií, ktoré sú aplikovateľné pre vyučovací predmet dejepis na

stredných školách. Ťažiskovými témami sú konkrétne možnosti, ktoré dejepisnému

vyučovaniu ponúkajú sieť Internet, prezentačný softvér a výučbové programy.

Empirický výskum realizovaný na dvoch gymnáziách v Bratislavskom VÚC na

základe dotazníkovej metódy mapuje postoje žiakov stredných škôl všeobecne

k použitiu informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese,

samostatne pre predmet dejepis a zisťuje momentálny stav ich využívania

v dejepisnom vyučovaní. Práca sa snaží vo svojom zameraní myslieť na bežného

učiteľa dejepisu na strednej škole a sprostredkovať mu základný pohľad na to, aké

perspektívy zatraktívnenia a zefektívnenia vyučovacieho procesu ponúkajú jeho

predmetu informačno-komunikačné technológie.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť bakalárskej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3629.pdf 1 116 415 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Pedagogická fakulta - Katedra pedagogiky

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Akademická knižnica
Moskovská 2
Bratislava 1
813 34
http://www.fedu.uniba.sk/

Kontakt na autora bakalárskej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

GALÁŠ, Pavol: Súčasnosť a perspektívy využitia informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní dejepisu na stredných školách [ Bakalárska práca ] Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky. Školiteľ: Prof. PhDr. Peter Gavora. Rok obhajoby: 2010

Bachelor Thesis:

The Present State and the Prospects of the Use of the Information and Communication Technologies in the History Teaching at High Schools

Bc. Pavol Galáš (Supervisor: Prof. PhDr. Peter Gavora) | added: 4. januára 2011

Abstract of bachelor thesis:

Thesis is based on the general possibilities of the use of the information and communication technologies, but applied specificly to the History classes at high schools. The focus is on the specific possibilities concerning the history teaching provided by the Internet, presentation software and teaching programmes.

The thesis explores the possibilities and the prospects of the use of the information

and communication technologies concerning the history lessons at high schools. It

also describes the current state of this issue from the perspective of the state support

given to the implementation of the information and communication technologies to

4

the education process. The thesis consists of the theoretical and the empirical part. It

is based on the general possibilities of the use of the information and communication

technologies, but applied specificly to the History classes at high schools. The focus is

on the specific possibilities concerning the history teaching provided by the Internet,

presentation software and teaching programmes.

The empirical part contains the research which was carried out on the two high

schools in Bratislava district. The research maps the attitudes of the students towards

the use of the information and communication technologies in the teaching process

generally and then proceeds specificly to the attitudes towards their use within the

History teaching. It explores the current level of the use of the information and

communication technologies in the History teaching, as well.

The thesis is focused on a general high school History teacher, its purpose is to

provide the basic survey of what possibilities to make the classes more attractive and

effective the information and communication technologies offer.