Meta:

Za prácu už hlasovalo
9 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Premeny v hodnotových orientáciách

Alica Mlinarcsiková (Školiteľ: ------------------------------------) | pridané: 25. januára 2011

Abstrakt bakalárskej práce:

Práca sa zaoberá problematikou hodnôt a hodnotovej orientácie súčasnej mládeže. Cieľom práce je objasniť faktory, ktoré majú na hodnotovú orientáciu mládeže vplyv, ich vývoj a zmeny, ktorými prešli. Zároveň vypovedá o tom, ako tieto zmeny premieňajú aj hodnotový systém, ktorý si mládež vytvorila. Autorka v prvej kapitole objasňuje charakteristiku témotovorných pojmov, definuje pojem hodnota všeobecne a tiež z pohľadu viacerých vedných disciplín, význam hodnôt a uvádza pohľady niekoľkých autorov na ich delenie. Zameriava sa tiež na hodnotovú orientáciu ako takú, vysvetľuje, čo hodnotová orientácia znamená v živote človeka a prečo je dôležitá. Druhá kapitola vypovedá o faktoroch, ako rodina, škola, spoločnosť a masmédiá. Autorka sa venuje stručnej charakteristike týchto faktorov a ich význame v živote mladého človeka. Súčasne venuje pozornosť aj premene týchto faktorov v čase a tiež rozoberá problematiku, ako tieto zmeny vplývajú na hodnotovú orientáciu mladých ľudí.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť bakalárskej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3632.pdf 368 017 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Konštantina filozofa v Nitre - Pedagogická fakulta - Iná katedra

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzitná knižnica
Javorová 12
Nitra 1
949 01
http://www.lib.ukf.sk/

Kontakt na autora bakalárskej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

MLINARCSIKOVÁ, Alica: Premeny v hodnotových orientáciách [ Bakalárska práca ] Univerzita Konštantina filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Iná katedra. Školiteľ: ------------------------------------. Rok obhajoby: 2010

Bachelor Thesis:

Transformation in the value orientations

Alica Mlinarcsiková (Supervisor: ------------------------------------) | added: 25. januára 2011

Abstract of bachelor thesis:

This work deals with values and value orientation of today's youth. The work is to clarify the factors that have a value orientation of youth influence their development and changes, which passed. It also tells how these changes transformed the value system that created a youth.

This work deals with values and value orientation of today's youth. The work is to clarify the factors that have a value orientation of youth influence their development and changes, which passed. It also tells how these changes transformed the value system that created a youth. The author first chapter explains the characteristics terms defines value in general and also from the perspective of several disciplines, the importance of values and provides views of several authors in their division. It also focuses on value orientation as such, explains what value orientation in life means and why it's important. The second chapter tells of factors such as family, school, society and the media. The author deals with a brief characterization of these factors and their importance in the lives of young people. At the same time pays attention to the conversion of these factors over time and also discusses the issue of how these changes affect the value orientation of young people.