sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Komenského » Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta » Iná katedra » Biblická správa o stvorení sveta a človeka v konfrontácii s...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
7 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Jozef Kovalík
j.kovalik@hotmail.com

Dostupný celý text práce:
DOC
r. 1995

Školiteľ:
Mgr.Jozef Škantár

Kľúčové slová:
biblia, stvorenie, evolúcia, Boh, svet, Big Bang, človek

Vedný odbor:
HUMANITNÉ VEDY » Teologické vedy » Teológia

Škola:
Univerzita Komenského » Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta » Iná katedra

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Biblická správa o stvorení sveta a človeka v konfrontácii s vedeckým poznaním

Jozef Kovalík (Školiteľ: Mgr.Jozef Škantár) | pridané: 7. februára 2011

Abstrakt diplomovej práce:

Veľkú závažnosť období prechodu z detstva do obdobia dospelosti získavajú otázky zmyslu telesnej existencie a vôbec zmyslu existencie celého sveta. Mladý človek sa musí vysporiadať s množstvom otázok, ktoré pred neho tento vek stavia a ktoré si doteraz nekladol. Jeho doterajšie poznanie je vystavené kritickému hodnoteniu a porovnávaniu so skúsenosťami a názormi ľudí, s ktorými žije a pracuje a ktoré môžu vychádzať z odlišných svetonázorových systémov. Toto kritické hodnotenie sa dotýka aj náboženských právd, ktoré mu boli doteraz predkladané a ktoré musí novým spôsobom prijať a pochopiť.

Pravdy Božieho zjavenia, ktoré sa dotýkajú danej oblasti poznania, zapísané v Písme sv., sú uložené v historicko-prírodnom obale, ktorý je vkladom ľudského autora. Preto je potrebné preniknúť do jeho vnútra, aby sme odtiaľ čerpali svetlo a múdrosť. To je podstata biblických textov - ukázať spásonosné posolstvo, poukázať na Boží plán spásy, na lásku Boha, ktorá sa chce rozdávať a ktorá sa rozdáva vo veľkolepom diele stvorenia.

Cieľom práce bolo ukázať, že aj keď Písmo (predovšetkým správa o stvorení) bolo napísané niekoľko tisíc rokov pred nami, predsa jeho slová , ktoré ako pečať doby vzniku nesú aj spôsob myslenia vtedajších ľudí, svojim „preložením“ do jazyka modernej vedy veľmi dobre korešpondujú s jej výsledkami a závermi.

Práca sa snaží ponúknuť návod, akým spôsobom osloviť mladých ľudí a ako im pomôcť orientovať sa pri hľadaní pravdy.

Pri spracovaní témy bol zvolený spôsob "pretlmočenia" obsahu jednotlivých dní stvorenia do jazyka modernej doby. Rozjímania, krátke myšlienky pripojené ku jednotlivým dňom, chcú ukázať, aby sme nehľadeli na Písmo len ako na nejakú vedeckú knihu, ale ako na verše, v ktorých je ukryté slovo všemohúceho Boha, ktoré má čo povedať každému jednému z nás. Preto by bolo vhodné, aby katechéta spolu s katechizovanými dokázali sa aj pomocou správy o stvorení otvoriť pre toto slovo.

Metodický list je rozdelený na niekoľko tematických okruhov. V prvom sa venuje pozornosť biblickému opisu stvorenia. V ďalšom sa práca sústreďuje na teórie týkajúce sa vzniku slnečnej sústavy, na ktoré nadväzuje informácia o troch hypotézach o vzniku vesmíru. "Stvorenie a evolúcia" je názov ďalšej časti. Ukazuje, akou múdrosťou Boh tvoril svet a že spôsob - vloženie životného princípu do živých bytostí so stanovením začiatočných vstupných podmienok - bol najracionálnejší a najelegantnejší, hodný všemohúceho Boha. Kapitola venovaná mimozemským civilizáciám chce len informovať, že ich existencia je málo pravdepodobná a že, trochu nadnesene povedané, nekonečný vesmír je tu kvôli nám. V praktickej časti metodický list dáva doplňujúce rady ako čo najlepšie katechézku využiť na vyučovacej hodine, prihliadnuc na schopnosti žiakov a aj samotného katechétu.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3634.doc 156 160 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta - Iná katedra

Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Knižnica
Kapitulská 26
Bratislava 1
814 58
http://www.frcth.uniba.sk/new/library/library.html

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

KOVALÍK, Jozef: Biblická správa o stvorení sveta a človeka v konfrontácii s vedeckým poznaním [ Diplomová práca ] Univerzita Komenského, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Iná katedra. Školiteľ: Mgr.Jozef Škantár. Rok obhajoby: 1995

Diploma Thesis:

Biblical creation of the world and man in the face of scientific knowledge

Jozef Kovalík (Supervisor: Mgr.Jozef Škantár) | added: 7. februára 2011

Abstract of diploma thesis:

Great relevance during the transition from childhood to adulthood acquire meaning questions of physical existence and raison d'être all over the world. A young man must deal with many issues before he puts that age and you do not place so far.

Great relevance during the transition from childhood to adulthood acquire meaning questions of physical existence and raison d'être all over the world. A young man must deal with many issues before he puts that age and you do not place so far. His knowledge is so far drawn a critical assessment and comparisons with the experience and views of people with whom he lives and works and which may result from different philosophical systems. This critical assessment of concerns and religious truths which had been previously presented and which must adopt a new way and understand.

Truth of God's revelation, which affect the areas of knowledge written in Holy Scripture. Are stored in the historical and natural container, which is an asset of the human author. Therefore it is necessary to penetrate into its interior, we thence draw light and wisdom. That is the essence of biblical texts - show redemptive message, refer to God's plan of salvation, the love of God, which wants to give and which is dealt in the great work of creation.

The goal was to show that although the Scriptures (especially news of creation) was written several thousand years before us, yet his words, a seal of the period of origin also have a way of thinking vtedajších people, their "transfer" into the language of modern science very well correspond with the results and conclusions.

This work seeks to offer guidance on how to reach young people and help them navigate in the search for truth.

Elaborating this, he was elected way "pretlmočenia" days of creation of content into the language of modern times. Meditations, short ideas attached to each day, want to show that we are not viewed on the Scriptures only as some sort of science book, but as the verse in which the hidden word of Almighty God that has something to say to each one of us. It would therefore be appropriate to catechist with katechizovanými able to also use reports created open for this word.

Methodological sheet is divided into several thematic areas. The first draws attention to the biblical description of creation. Next, the work focuses on theories regarding the formation of the solar system, which follows about the three hypothesis about the origin of the Universe. "Creation and Evolution" is the name of the next section. Shows, such as wisdom, God created the world and that way - the insertion of environmental principles into living creatures with the determination of the initial starting conditions - the most rational and most elegant, good God Almighty. Chapter devoted to extraterrestrial civilizations just wants to inform that their existence is unlikely and that a bit exaggerated to say, infinite space is there for us. The practical part of the method statement gives additional advice on how best to use katechézku classroom, given the ability of students and the catechist himself.