Meta:

Za prácu už hlasovalo
9 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Michal Kováčik
michal.kovacik at live dot com

Dostupný celý text práce:
ZIP
r. 2009

Školiteľ:
Ing. Martin Rakús, PhD.

Kľúčové slová:
bezdrôtová senzorová sieť, senzor, bezdrôtový, WSN, Crossbow, MoteWorks, Iris, meranie, sieť

Vedný odbor:
TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Telekomunikácie

Škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Katedra telekomunikácií

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Merania na bezdrôtových senzorových sieťach

Michal Kováčik (Školiteľ: Ing. Martin Rakús, PhD.) | pridané: 18. februára 2011

Abstrakt diplomovej práce:

Bezdrôtové senzorové siete sú pomerne mladou technológiou, ktorá však v sebe ukrýva potenciál zaujímavých možností nasadenia v oblasti civilnej ochrany (prevencia pred povodňami, požiarmi, či detekcia škodlivých látok), vojenstva, poľnohospodárstva, či podpory technológií “inteligentnej domácnosti”. V súvislosti s tým je potrebné teoreticky aj prakticky zvážiť rôzne aspekty a možné úskalia ich nasadzovania. Predložená práca stručne zhŕňa všeobecné poznatky o bezdrôtových senzorových sieťach, avšak výraznejšie sa venuje konkrétnej implementácii protokolovej rodiny XMesh od spoločnosti Crossbow a s ňou kompatibilnému hardvéru. Uvádza zároveň základné koncepty operačného systému TinyOS určeného špecificky pre bezdrôtové senzorové siete. Práca obsahuje aj popis dvoch experimentov - v prvom sa prakticky overujú vlastnosti sietí založených na protokolovej rodine XMesh, druhý je zameraný na v tejto oblasti menej často skúmanú problematiku - správanie sa takejto siete pri zahltení. Za týmto účelom boli vyvinuté aj špecifické softvérové prostriedky, ktoré umožňujú takýto pokus vykonať.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3635.zip 2 286 648 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta elektrotechnity a informatiky - Katedra telekomunikácií

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Knižnica
Ilkovičova 3
Bratislava 1
812 19
http://www.elf.stuba.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

KOVÁČIK, Michal: Merania na bezdrôtových senzorových sieťach [ Diplomová práca ] Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechnity a informatiky, Katedra telekomunikácií. Školiteľ: Ing. Martin Rakús, PhD.. Rok obhajoby: 2009

Diploma Thesis:

Measurements on Wireless Sensor Networks

Michal Kováčik (Supervisor: Ing. Martin Rakús, PhD.) | added: 18. februára 2011

Abstract of diploma thesis:

Wireless Sensor Networks (WSNs) are a relatively young technology, which however offers a potential for interesting applications in various fields - civil security (flood or fire prevention, detection of dangerous chemicals), military, agriculture or as a support for technology of "intelligent household".

Wireless Sensor Networks (WSNs) are a relatively young technology, which however offers a potential for interesting applications in various fields - civil security (flood or fire prevention, detection of dangerous chemicals), military, agriculture or as a support for technology of "intelligent household". There is need to theoretically and practically assess various aspects and possible issues that can be related to deployment of WSNs. This paper briefly lists some general information about these networks, more emphasis is however given to specific implementation of XMesh protocol family by Crossbow Technology, Inc., and to hardware compatible to it. It also mentions basics of TinyOS, a lightweight operating system for wireless sensor networks. Two experiments are depicted in this work - the former has purpose to practically prove some properties of XMesh, the latter is aimed to assess behaviour of the XMesh network under congestion - a situation not often explored in WSNs. To help reaching this goal, specific software tools were developed to execute the experiment.