sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Filozofická fakulta » Iná katedra » ČLOVEK A TECHNIKA. Vplyv techniky na existenciu človeka.

Meta:

Za prácu už hlasovalo
5 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Mgr. Ľudovít Šurhaňák
E-mail: surhanak@gmail.com Telefón: 0911 885 456

Dostupný celý text práce:
DOC
r. 2009

Školiteľ:
Mgr. Jana Tomašovičová, PhD

Kľúčové slová:
filozofia, filozofia techniky, technika, technológie, spoločnosť, kultúra, veda, vedecko – technický pokrok, existencia človeka, evolúcia, biosféra, príroda, etika, morálka, zodpovednosť

Vedný odbor:
HUMANITNÉ VEDY » Filozofické vedy » Dejiny filozofie

Škola:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave » Filozofická fakulta » Iná katedra

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

ČLOVEK A TECHNIKA. Vplyv techniky na existenciu človeka.

Mgr. Ľudovít Šurhaňák (Školiteľ: Mgr. Jana Tomašovičová, PhD) | pridané: 24. februára 2011

Abstrakt diplomovej práce:

Práca sa venuje problematike techniky ako významného a aktuálneho fenoménu v dejinách ľudstva. Hlavnou témou je vplyv techniky a technológií na život človeka v celej komplexnosti. Pozornosť sa tiež sústreďuje na charakteristiku samotnej techniky, jej dejinný vývoj a rolu, ktorú zohráva vo svete. Prostredníctvom vybraných mysliteľov približuje vnímanie sféry techniky v dejinách filozofie na prelome 19. a 20. s dôrazom na najvýznamnejšie tézy. Cieľom tejto práce je poukázať na skutočnosť, že technika, ktorá bola donedávna vnímaná výsostne pozitívne, má aj negatívne prejavy a ako ich možno do budúcna eliminovať, príp. úplne odstrániť. Snahou je teda upozorniť, najmä na tieto negatíva, ktoré by mohli človeka v budúcnosti existenčne ohroziť. Práca vzniká z dôvodu aktuálnosti tém ako ,,pretechnizovanie sveta“, vedecko-technický pokrok, ale tiež ekologické a environmentálne problémy, ktoré s pôsobením techniky súvisia. Na základe spracovania doterajších poznatkov a ich prepojenia s aktuálnym stavom bádania sa v práci podáva návod, ako predchádzať problémom, ktoré s technikou súvisia, alebo ktoré priamo spôsobuje.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3636.doc 336 896 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Filozofická fakulta - Iná katedra

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Univerzitná knižnica
Nám. J. Herdu 2
Trnava
917 01
http://library.upjs.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

ŠURHAŇÁK, Ľudovít: ČLOVEK A TECHNIKA. Vplyv techniky na existenciu človeka. [ Diplomová práca ] Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, Iná katedra. Školiteľ: Mgr. Jana Tomašovičová, PhD. Rok obhajoby: 2009

Diploma Thesis:

A MAN AND TECHNOLOGY. Impact of technology on human existence.

Mgr. Ľudovít Šurhaňák (Supervisor: Mgr. Jana Tomašovičová, PhD) | added: 24. februára 2011

Abstract of diploma thesis:

The thesis deals with the issue of technology as a significant and current phenomenon in the history of mankind. The main topic is the impact of technics and technology on the life of a man. Attention is also focused on the characteristics of technology itself, its historical development and the role it plays in the world.

The thesis deals with the issue of technology as a significant and current phenomenon in the history of mankind. The main topic is the impact of technics and technology on the life of a man. Attention is also focused on the characteristics of technology itself, its historical development and the role it plays in the world. Through selected thinkers it brings nearer the perception of the sphere of technology in the history of philosophy at the turn of the 19th and 20th with emphasis on the most significant theses. The aim of this work is to assign the fact that technology, which was recently valued as highly positive, also has negative features and the way how these could be eliminated or completely cleared away in the future.

There is an effort to advise of the disadvantages, that could possibly threaten the existence of man in the future. The work has arisen on account of the topicality of topics such as the ,,overtechnicalization of the world”, scientific and technological progress, but also ecological and environmental issues that are related to the impact of technology. On the ground of processing of existing information and its connection with the current state of research, this work gives instructions on how to prevent problems that relate to or are directly caused by technology.