sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
5 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Akustické emisie v procese hydroabrazívneho delenia materiálov.

Ivan Lazár (Školiteľ: doc., Ing. Sergej Hloch, PhD.) | pridané: 22. marca 2011

Abstrakt diplomovej práce:

Predkladaná diplomová práca sa zaoberá problematikou akustických emisií pri hydroabrazívnom delení. V úvode prináša teoretické poznatky o danej technológii a analýzu súčasného stavu výskumných prác týkajúcich sa tejto témy. V ďalších častiach popisuje vykonané experimenty, pri ktorých boli sledované prejavy akustickej emisie pri zmene rezných podmienok. Tieto experimenty boli následne vyhodnotené a výsledky graficky spracované. Na základe týchto výsledkov bola popísaná stabilita rezu v jednotlivých časových úsekoch. V poslednej časti uvádza príklady regulačných rovníc pre riadenie procesu hydroabrazívneho delenia a odporúčania pre ďalší výskum.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Technická univerzita v Košiciach - Fakulta výrobných technológii Prešov - Katedra manažmentu výroby

Technická univerzita v Košiciach, Univerzitná knižnica
Letná 9
Košice 1
042 00
http://www.lib.tuke.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Ivan Lazár.

Bibliografický odkaz

LAZÁR, Ivan: Akustické emisie v procese hydroabrazívneho delenia materiálov. [ Diplomová práca ] Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológii Prešov, Katedra manažmentu výroby. Školiteľ: doc., Ing. Sergej Hloch, PhD.. Rok obhajoby: 2010

Diploma Thesis:

Acoustic emissions in the process of hydroabrasive cutting materials

Ivan Lazár (Supervisor: doc., Ing. Sergej Hloch, PhD.) | added: 22. marca 2011

Abstract of diploma thesis:

The present thesis deals with the acoustic emission hydro abrasive divisions. The introduction provides a theoretical understanding of the technology and analysis of the current research work on this topic. The following sections describe the experiments carried out in which symptoms were monitored acoustic emissions when changing cutting conditions.

The present thesis deals with the acoustic emission hydro abrasive divisions.

The introduction provides a theoretical understanding of the technology and analysis of the current research work on this topic. The following sections describe the experiments carried out in which symptoms were monitored acoustic emissions when changing cutting conditions. These experiments were then evaluated and the results graphically processed. Based on these results the stability of the cut has been described in different time periods. The last section provides examples of regulatory control equations for hydro abrasive cutting process, and recommendations for further research.