Meta:

Za prácu už hlasovalo
7 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Bezpapierová elektronická kancelária

Milan Lahučký (Školiteľ: Ing. Michal Feik) | pridané: 4. apríla 2011

Abstrakt bakalárskej práce:

Cieľom práce je popísať modernú bezpapierovú elektronickú kanceláriu, umožňujúcu podnikanie s minimalizovaním byrokracie v akejkoľvek forme a administratívnych úkonov, ktorá v určitých prípadoch dokáže plnohodnotne nahradiť jej klasickú “kamennú” obdobu. Práca je rozdelená na štyri kapitoly. Prvá kapitola opisuje základné vybavenie bezpapierovej elektronickej kancelárie a taktiež rieši problematiku elektronických faktúr. V druhej kapitole je rozobraná základná starostlivosť o systém v našom počítači. Tretia kapitola je venovaná mnohostrannému šifrovaniu PGP a elektronickému podpisu. Posledná štvrtá kapitola je o informatizácii a e-govermente na Slovensku.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť bakalárskej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3642.pdf 1 070 211 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Ekonomická univerzita Bratislava - Fakulta hospodárskej informatiky - Katedra aplikovanej informatiky

Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská ekonomická knižnica
Dolnozemská cesta 1
Bratislava 5
852 35
http://www.sek.euba.sk/

Kontakt na autora bakalárskej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

LAHUČKÝ, Milan: Bezpapierová elektronická kancelária [ Bakalárska práca ] Ekonomická univerzita Bratislava, Fakulta hospodárskej informatiky, Katedra aplikovanej informatiky. Školiteľ: Ing. Michal Feik. Rok obhajoby: 2011

Bachelor Thesis:

Paperless electronic office

Milan Lahučký (Supervisor: Ing. Michal Feik) | added: 4. apríla 2011

Abstract of bachelor thesis:

The main aim of this work is to describe modern paperless electronic office, able run a business without bureaucracy in any form, which can adequately replace his classic “stone” form in some exact cases. Work is divided into four chapters. The first chapter describes common equipment of paperless office and also solves the problem of electronic invoices.

The main aim of this work is to describe modern paperless electronic office, able run a business without bureaucracy in any form, which can adequately replace his classic “stone” form in some exact cases. Work is divided into four chapters. The first chapter describes common equipment of paperless office and also solves the problem of electronic invoices. In the second chapter is described essential system maintenance on our PC. The third chapter is dedicated to versatile PGP ciphering and electronic signature. The last fourth chapter is about informatization and Slovak e-government.