Sadovnícko-architektonické riešenie nemocničného areálu v Dolnom Kubíne

Alena Halašová (Školiteľ: Ing. Mária Bihuňová, PhD.) | pridané: 24. apríla 2011

Abstrakt diplomovej práce:

Práca sa venuje problematike využitia dažďovej vody v záhradnej architektúre a atribútmi tzv. liečebných záhrad.

Cieľom diplomovej práce bolo dospieť k sadovnícko-architektonickému riešeniu areálu vyhradenej zelene, s prihliadnutím na najnovšie trendy z oblasti záhradnej architektúry.

Pozornosť odbornej verejnosti sa dnes sústreďuje na ochranu životného prostredia a otázky trvalo udržateľného rozvoja zasahujú aj do projekčnej práce záhradných architektov. V úvodných častiach sa preto zaoberáme problematikou využitia dažďovej vody, ktorej sa v zahraničí venuje veľká pozornosť. So zvyšujúcou sa urbanizáciou narastá potreba riešiť problémy súvisiace so zmenami teploty, vlhkosti a znečistením. Riešenie môže predstavovať trvalo udržateľný drenážny systém, ktorý predstavuje nový prístup k hospodáreniu s vodou. Napodobnenie prirodzeného pohybu vody znižuje riziko záplav, zlepšuje kvalitu vody a často predstavuje vizuálne atraktívny prvok, ktorý zvyšuje kvalitu života v mestách.

V ďalšej časti sa zaoberáme vlastnosťami tzv. liečebných záhrad. Vychádzame z teórie pozornosti podľa Stephena Kaplana a aspektov liečebných záhrad podľa Rogera Ulricha. Príroda nenásilne púta našu pozornosť, prebúdza zmysly, upokojuje myseľ, redukuje stres a podporuje iniciáciu vnútorných liečebných procesov. Záhradný architekt môže dosiahnuť umocnenie týchto vlastností vhodnou kompozíciou a cieleným využitím prírodných prvkov.

Tieto poznatky sme využili pri vytváraní návrhu riešenia konkrétnej nemocničnej záhrady. Výstupné materiály projektu budú poskytnuté Nemocnici s poliklinikou MUDr. L. N. Jégeho v Dolnom Kubíne.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
www.megaupload.com/ ?d=KNUWSRAJ

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry, KZKA

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre
Štúrova 51
Nitra 1
949 59
http://www.slpk.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

HALAŠOVÁ, Alena: Sadovnícko-architektonické riešenie nemocničného areálu v Dolnom Kubíne [ Diplomová práca ] Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Katedra záhradnej a krajinnej architektúry, KZKA. Školiteľ: Ing. Mária Bihuňová, PhD.. Rok obhajoby: 2010

Diploma Thesis:

Sustainable Design for Hospital Garden in Dolný Kubín

Alena Halašová (Supervisor: Ing. Mária Bihuňová, PhD.) | added: 24. apríla 2011

Abstract of diploma thesis:

Sustainable drainage systems and healing gardens.

The aim of this thesis was to create a solution for the hospital garden, taking into account the latest developments in the field of landscape architecture. Professional public attention is now focused on environmental protection and sustainable development issues. This trends are affecting also designing work of landscape architects.

In the earlier sections we are dealing with the issue of the use of rainwater, which is paid much attention abroad. With an increasing urbanization there is a gorwing need to address the problems associated with changes concerning temperature, humidity and pollution. The solution may be a sustainable drainage system, which represents a new approach to water management. Repetition of the natural water flow reduces the risk of flooding, improving water quality and are often visually attractive element that enhances the quality of life in cities.

In the next section we are dealing with so called "therapeutic gardens". It is based on the attention theory by Stephen Kaplan and therapeutic aspects of gardens by Roger Ulrich. Nature peacefully attracts our attention, awakes the senses, soothes the mind, reduces stress and promotes internal initiation of treatment processes. Landscape architect can enhance these effects by appropriate and targeted use of natural elements.

These findings were used to create a specific proposal for the hospital garden. The output of the project materials will be provided to the Hospital of MUDr. L. N. Jégé in Dolný Kubín.